Nasze studia, Twój sukces!

Ważna wiadomość – Important news

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

 

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora Politechniki Śląskiej okres realizacji zajęć dydaktycznych za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji https://platforma.polsl.pl/rmt/ (w trybie zdalnym) został wydłużony do dnia 30.04.2020.

 

Ze względu na specyfikę naszego Wydziału, na którym wiele zajęć wymaga Państwa obecności w laboratoriach i warsztatach, nie wszystkie zajęcia będą mogły być realizowane w tym trybie. Od dnia 16.03.2020 przestał obowiązywać rozkład zajęć na bieżący semestr. Zaleca się, aby zajęcia, które mogą być realizowane poprzez PZE były zblokowane i były realizowane w innych, uzgodnionych terminach. W wielu przypadkach otrzymają Państwo materiały do samodzielnej nauki. Pozwoli to Państwu na szybsze zaliczenie pewnych partii materiału i na uniknięcie wydłużenia semestru na miesiące wakacyjne. Po przywróceniu regularnego trybu prowadzenia zajęć, będą Państwo uczestniczyli w tych zajęciach (będą one także zblokowane), które wymagają obecności w laboratoriach i na Uczelni.

 

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu Studentom i Pracownikom za ogromne zaangażowanie w realizację zajęć za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji i potraktowanie otrzymywanych zaleceń bardzo odpowiedzialnie.

 

Staramy się monitorować na bieżąco proces zdalnej edukacji i usprawniać jego przebieg. Bardzo proszę Państwa Starostów o stały kontakt z prowadzącymi w celu określania terminów realizacji poszczególnych kursów, sposobu zaliczania, terminów konsultacji oraz terminów zaliczania.

 

Proszę o regularne sprawdzanie informacji na stronach Politechniki Śląskiej i Wydziału MT. Będziemy Państwa informować o zajęciach w bieżącym semestrze. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z Wydziałem MT.

 

Życzę Państwu owocnej nauki oraz dużo zdrowia.

 

 

Z poważaniem

 

Anna Timofiejczuk

Dziekan

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska

anna.timofiejczuk@polsl.pl

 

======================================================================

 

Dear Sir or Madam,

Dear Students,

 

According to the newest regulations established the Rector of the Silesian University of Technology, the period of didactics using the Distant Learning Platform (DLP) https://platforma.polsl.pl/rmt/ (in remote mode) has been extended until 30.04.2020.

 

Due to the specifics of our Faculty, where many classes require your presence in laboratories and workshops, not all classes will be able to be carried out in this mode. The timetable for the current semester has been cancelled from 16/03/2020. It is recommended that classes that can be implemented through DLP are blocked and carried out at other agreed times. In many cases, you will receive self-study materials. This will allow you to pass certain parts of material faster and to avoid extending the semester for holiday months. After restoring the regular mode of conducting classes, you will participate in these classes (they will also be blocked), which require attendance in laboratories and at the University.

 

I would like to thank all of you Students and Employees for their great commitment to the implementation of the classes using DLP and treating the received recommendations very responsibly.

 

We try to monitor the remote education process and improve it as quickly as possible. I kindly ask Students to contact the teachers in order to determine the deadlines for the implementation of individual courses, the method of passing, consultation dates and dates of test and exams.

 

I kindly ask for regular checking the information on the websites of the Silesian University of Technology and the Faculty of Mechanical Engineering. We will inform you about classes in the current semester. If you have any questions or concerns, please contact the Faculty of ME.

 

I wish you fruitful learning and a lot of health.

 

 

Sincerely

 

Anna Timofiejczuk

Dean

Faculty of Mechanical Engineering

The Silesian University of Technology

anna.timofiejczuk@polsl.pl