Nasze studia, Twój sukces!

Kierunki studiów

Kierunki studiów realizowane przy wydziale Mechanicznym Technologicznym od roku akademickiego 2021/2022

Automatyka i Robotyka Przemysłowa

STUDIA I STOPNIA

REKRUTACJA na kierunek Automatyka i Robotyka Przemysłowa

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia prowadzone są w ramach jednej z dwóch ścieżek dyplomowania:

1. Automatyzacja Przemysłowa
Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • projektowanie podstawowych układów automatyki przemysłowej,
 • aplikacja przemysłowych sieci informatycznych,
 • programowanie sterowników PLC,
 • ocena bezpieczeństwa maszynowego zapewniająca wymagany poziom bezpieczeństwa,
 • diagnostyka układów technicznych,
 • dobór sensorów do pozyskiwania informacji przez układ automatyki.

2. Robotyka Przemysłowa
Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • rozwiązywanie problemów związanych z robotyzacją procesu produkcyjnego,
 • dobór robotów przemysłowych oraz ich konfiguracja sprzętowa,
 • projektowanie podstawowego systemu zrobotyzowanego z robotami stacjonarnymi i mobilnymi,
 • projektowanie podstawowych narzędzi technologicznych robotów,
 • modelowanie otoczenia robotów oraz współczesne narzędzia wspomagające inżyniera robotyka,
 • programowanie on-line i off-line robotów przemysłowych w odniesieniu do zagadnień praktycznych.

Studenci pierwszego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa posiadają umiejętności w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.

STUDIA II STOPNIA*

REKRUTACJA na kierunek Automatyka i Robotyka Przemysłowa

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Studenci II stopnia studiów na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Znaczna liczba godzin przewidzianych w programie studiów prowadzona jest w formie zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach Wydziału. Specjalności prowadzone w ramach kierunku w pełni uwzględniają aktualne potrzeby rynku pracy, a często organizowane przez partnerów przemysłowych szkolenia i warsztaty, powodują, że niejednokrotnie Student jeszcze podczas procesu kształcenia podejmuje współpracę z przemysłem.

Inżynieria Produkcji i Zarządzania


Charakterystyka kierunku IPiZ – Inżynieria produkcji i zarządzania
Inżynieria produkcji i zarządzania jest kierunkiem technicznym, interdyscyplinarnym, wpisującym się w koncepcję Przemysłu 4.0, przypisanym do dyscypliny inżynieria mechaniczna. Kompleksowo przygotowuje Absolwenta do rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w zakresie projektowania, organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi w różnych gałęziach przemysłu. Treści programowe uzupełnione są o zagadnienia z zakresu inżynierii zarządzania.

STUDIA I STOPNIA

REKRUTACJA na kierunek Inżynieria Produkcji i Zarządzania

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia prowadzone są w ramach jednej z dwóch ścieżek dyplomowania:

Ścieżki dyplomowania na I stopniu studiów:

1. SD1 – Zarządzanie procesami wytwórczymi (stacjonarne/niestacjonarne)
Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

 • zarządzania obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa i jego zasobami
 • organizowania procesu produkcyjnego i procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie
 • projektowania systemów produkcyjnych oraz ich modelowania i symulacji
 • stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi inżynierskich
 • wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w przygotowaniu i organizacji produkcji

2. SD2 – Inżynieria przemysłowa (stacjonarne/niestacjonarne)
Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

 • rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w zakresie projektowania, organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi w różnych gałęziach przemysłu
 • organizowania i kontroli procesu produkcyjnego
 • zastosowania narzędzi wspomagania komputerowego w projektowaniu procesów produkcyjnych i sterowaniu wytwarzaniem
 • sterowania jakością i zapewnienia bezpieczeństwa pracy
 • projektowania i konstruowania elementów wybranej klasy maszyn oraz opracowywania technologii ich wytwarzania
 • projektowania, eksploatacji i monitorowania procesów oraz systemów produkcyjnych

STUDIA II STOPNIA*

REKRUTACJA na kierunek Inżynieria Produkcji i Zarządzania

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

Specjalności na II stopniu studiów:

1. PZ1 – Organizacja, doskonalenie i informatyzacja produkcji (stacjonarne/niestacjonarne)
Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

 • modelowania, optymalizacji i symulacji procesów produkcyjnych
 • zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania
 • planowania operacyjnego i harmonogramowania produkcji
 • systemów zarządzania danymi produkcyjnymi i cyklem życia produktu
 • statystycznej kontroli procesów i technik lean w doskonaleniu produkcji
 • zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE
 • zarządzania łańcuchem dostaw
 • eksploatacji i niezawodności systemów
 • zarządzania projektem i organizacją pracy zespołowej

2. PZ2 – Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy (stacjonarne/niestacjonarne)
Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

 • zintegrowanych systemów zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwem pracy
 • inżynierii materiałowej
 • statystycznej kontroli procesów i technik lean w doskonaleniu produkcji
 • systemów zarządzania danymi produkcyjnymi i cyklem życia produktu
 • zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE
 • projektowania erogonomicznego
 • inżynierii odwrotnej i technik wytwarzania addytywnego

*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwent posiada kompetencje, zgodnie z którymi potrafi rozwiązywać zaawansowane problemy występujące w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych z różnych gałęzi przemysłu. Łączy wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji produkcji w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżynierii mechanicznej. Potrafi stosować zaawansowane systemy informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz przygotowaniu i organizacji produkcji. Posiada umiejętności badawcze i kompetencje społeczne niezbędne w działalności badawczej i na rynku pracy. Zna trendy rozwojowe w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz wyzwania stawiane przez przemysł.

Absolwenci są przygotowani do realizacji zadań oraz kierowania zespołami ludzkimi w zakresie inżynierii produkcji. Znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych, doradczych i badawczych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, jako: specjaliści ds. produkcji, planowania i sterowania, zarządzania projektami i zespołami ludzkimi, inżynierowie procesu, zapewnienia jakości, pracownicy firm doradczych.

Inżynieria i Technologie Materiałowe


Absolwenci kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe po skończonych studiach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych trendów badawczych i technologicznych, w szczególności dotyczących wytwarzania i badania materiałów metalowych, kompozytowych, polimerowych, ceramicznych, specjalnych i funkcjonalnych o programowalnych własnościach, amorficznych i nanokrystalicznych, technologiach ich przetwórstwa, łączenia oraz zabezpieczania i modyfikacji powierzchni, a także problemów i zagadnień nowoczesnego i kompleksowego projektowania, wytwarzania oraz kontroli jakości gotowych wyrobów stosowanych w branży automotive, przemyśle lotniczym, energetycznym, budowlanym, kolejowym i innych.
Stały, wieloletni kontakt pracowników Wydziału Mechanicznego Technologicznego z partnerami przemysłowymi, dodatkowo urealnia problemy i zagadnienia omawiane i rozwiązywane na zajęciach dydaktycznych. Podejmowana współpraca stanowi doskonałą odpowiedź na potrzeby przemysłu, w aspekcie pozyskiwania nowej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej Absolwentów inżynierów i magistrów. Oferta kształcenia zorientowanego na rozwiązanie problemu, oparta o realizację projektów: PBL (Project Based Learning), inżynierskich, badawczych, w tym inicjowanych w ramach Studenckich Kół Naukowych oraz zajęć w postaci konwersatorium, wspierana otwartym dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej i indywidualnego kontaktu z wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczno-naukową zapewnieni studentowi kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe doskonalenie umiejętności zarówno miękkich – łatwego komunikowania się, szybkiego reagowania na zmiany oraz umiejętność pracy zespołowej, jak i twardych- kompetencji specjalistycznych, wiedzy merytorycznej, a także niezbędnych umiejętności praktycznych.

STUDIA I STOPNIA

REKRUTACJA na kierunek Inżynieria i Technologie Materiałowe

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia prowadzone są w ramach jednej z wybranych ścieżek dyplomowania:

Ścieżki dyplomowania na I stopniu studiów:

STUDIA II STOPNIA*

REKRUTACJA na kierunek Inżynieria i Technologie Materiałowe

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

Specjalności na II stopniu studiów:

*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwenci kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe znajdują zatrudnienie zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach wielu gałęzi przemysłu, m. in. motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, elektronicznego, metalurgicznego, ceramicznego, tworzyw sztucznych oraz sprzętu bioinżynieryjnego w sektorze badawczo-rozwojowym i jednostkach naukowych.

Mechanika i Budowa Maszyn -Studia Dualne (profil praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn (profil praktyczny)

STUDIA I STOPNIA

REKRUTACJA na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (profil praktyczny)

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). – w tym od 3 do 6 miesięcy stażu w każdym roku akademickim.

Kandydat na studia przed rekrutacją na uczelni uczestniczy w rekrutacji do firm o profilu związanym z kierunkiem studiów. Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywne ukończenie procesu rekrutacji w firmie i uzyskanie miejsca stażowego na cały okres studiów. Wyjątkowo w okresie pandemii możliwe jest podjęcie studiów przed uzyskaniem miejsca stażowego w firmie.
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, projektowania i eksploatacji maszyn oraz doboru i technologii kształtowania materiałów. Potrafią stosować nowoczesnych narzędzia informatyczne do modelowania układów i procesów oraz projektowania maszyn. Absolwenci znają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i potrafią zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Posiadają doświadczenie w pracy w przemiele i w realizacji projektów. Posiadają umiejętności z zakresu stosowania technologii proekologicznych i systemu zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz wielu innych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Grupa firm, która jest zaangażowana w realizację toku studiów, jest dobierana do każdego cyklu studiów przy kolejnych naborach na studia. Student w każdym roku akademickim objęty jest stażem (od 3 do 6 miesięcy). Student zatrudniony jest w wybranej firmie na okres studiów i zgodnie z rodzajem zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie za pracę. Ponadto część zajęć dydaktycznych w całym toku studiów prowadzone jest przez osoby ze Środowiska przemysłowego.

STUDIA II STOPNIA

REKRUTACJA na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (profil praktyczny)

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

Specjalności na II stopniu studiów:

 • IM2 – Specjalność projektowo-konstrukcyjna (PK)

systemy CAx, MES, analiza konstrukcji, zarządzanie i optymalizacja, szybkie prototypowanie, układy napędowe

 • IM3 – Specjalność technologiczno-materiałowa (TM)

zarządzanie i kontrola jakości procesów produkcyjnych, technologie przetwórstwa i łączenia materiałów, zaawansowane materiały inżynierskie, technologie obróbki powierzchniowej, nieniszczące metody badań

Wybór studiów dualnych, na jednej z wymienionych specjalności (PK) lub (TM) oznacza rozpoczęcie lub kontynuację współpracy zawodowej z firmą, w której Student nabywa umiejętności i kompetencje zawodowe w trakcie studiów. Kilkuletnie doświadczenie w realizacji tych studiów pokazuje, że są one gwarancją zatrudnienia oraz przyspieszają awans zawodowy Absolwentów.

Sylwetka absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów dualnych poprzez znacznie większą liczbę godzin stażu w przemyśle lub pracę w przemyśle, jest osobą z dużym doświadczeniem zawodowym. Osoba taka gotowa jest do realizacji regularnych zadań w firmie, a także kierowania projektami i zespołami. Doświadczenie z realizacji tych studiów pookazuje, że Absolwenci zazwyczaj wybierają dalszą karierę zawodową w firmach, w których byli zatrudnieniu podczas studiów. Zatrudnienie znajduje 100% absolwentów.
Od roku akademickiego 2020/2021 (od 03.2021) utworzony zostanie nowy specjalny tok studiów dostosowany do Studentów pracujących zawodowo w pełnym wymiarze czasu. Elastyczny program i godziny zajęć, blokowanie przedmiotów, wykorzystanie metod kształcenia na odległość oraz możliwość zaliczenia przedmiotów na podstawie kompetencji nabytych podczas pracy zawodowej skierowane są do wszystkich osób, które zamierzają uzupełnić swoją edukację o tytuł zawodowy magistra.


Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek posiada akredytację z wyróżnieniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej

STUDIA I STOPNIA

REKRUTACJA na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z dwóch następujących ścieżek dyplomowania:

1. Projektowanie i konstruowanie
Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • projektowanie, wytwarzanie oraz eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • praktyczne wykorzystanie systemów CAx, ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych, analitycznych i obliczeniowych,
 • umiejętność opracowania dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
 • umiejętność komputerowo wspomaganego zarządzania wiedzą i danymi projektowymi,
 • zarządzanie, w tym zarządzanie jakością i bezpieczeństwem.

2. Procesy technologiczne
Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • znajomość zagadnień mechaniki, budowy, badania i eksploatacji maszyn oraz inżynierii materiałowej,
 • stosowanie m. in. technologii obróbki skrawaniem, odlewnictwa, spawalnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych i metali,
 • realizacja procesów wytwarzania i montażu maszyn zgodnie z nowoczesnymi technologiami,
 • umiejętność opracowania dokumentacji technologicznej z uwzględnieniem dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
 • praktyczne wykorzystanie systemów CAx w obszarze projektowania procesów.

Inżynier, absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn znajdzie zatrudnienie m.in. jako:

 • projektant oraz konstruktor maszyn i urządzeń,
 • inżynier ds. produktu,
 • inżynier dozoru technicznego,
 • specjalista ds. eksploatacji maszyn,
 • inżynier procesu,
 • inżynier ds. zarządzania i optymalizacji produkcji,
 • technolog.

STUDIA II STOPNIA*

REKRUTACJA na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny
*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, budowy, diagnostyki i eksploatacji maszyn, a także z dziedziny technologii procesów materiałowych oraz współczesnych procesów wytwórczych obejmujących m.in.: technologie ubytkowe, przyrostowe, spawalnicze, odlewnicze, obróbki cieplno-chemicznej. Potrafią stosować nowoczesne narzędzia informatyczne do modelowania i optymalizacji ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych, analitycznych oraz numerycznych. Posiadają również podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesem projektowym, technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są z dużym udziałem przemysłu.

Magister inżynier, absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn znajdzie zatrudnienie m.in. w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn (np. w biurach konstrukcyjnych),
 • przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • jednostkach gospodarczych, administracyjnych, edukacyjnych, wymagających wiedzy zarówno technicznej jak i informatycznej.
Mechatronika Przemysłowa

STUDIA I STOPNIA

REKRUTACJA na kierunek Mechatronika Przemysłowa

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących ścieżek dyplomowania:

 • Układy napędowe i sterowanie,
 • Automatyzacja i robotyzacja,
 • Symulacje komputerowe i programowanie.

Jako kluczowe kwalifikacje wspólne dla wszystkich ścieżek dyplomowania można wymienić:

 • Znajomość podstawowych materiałów inżynierskich stosowanych w mechatronice oraz najważniejszych technologii wytwarzania elementów układów mechatronicznych;
 • Przygotowanie do samodzielnego zaprojektowania typowego układu mechatronicznego w zakresie: części mechanicznej, układu sterowania oraz oprogramowania jego podstawowych funkcji, jego wytworzenia i uruchomienia;
 • Umiejętność pracy zespołowej oraz planowania i organizacji pracy;
 • Umiejętność wykorzystania najważniejszych nowoczesnych narzędzi inżynierskich włącznie z systemami CAD/CAM/CAE, a także znajomości technologii Przemysłu 4.0.

Ponadto:

 • absolwenci ścieżki dyplomowania „Układy napędowe i sterowanie” nabędą kwalifikacje wymagane do zaprojektowania, skompletowania, uruchomienia i oprogramowania mechatronicznych układów napędowych;
 • absolwenci ścieżki dyplomowania „Automatyzacja i robotyzacja” będą dobrze przygotowani do realizacji podstawowych zadań w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych, a także do robotyzacji procesów, obsługi i programowania robotów przemysłowych oraz do projektowania, budowy i stosowania robotów mobilnych;
 • absolwenci ścieżki dyplomowania „Symulacje komputerowe i programowanie” nabędą kwalifikacje w zakresie stosowania metod symulacyjnych w rozwoju produktu, a także w zakresie inżynierii oprogramowania oraz języków programowania, pozwalające na ich zatrudnienie w sektorze ICT.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu projektowania układów mechanicznych, doboru układów napędowych, układów sensorycznych, układów sterowania oraz programowania ich funkcjonalności. Posiada podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki, wytrzymałości materiałów, doboru materiałów inżynierskich, podstaw konstrukcji maszyn, elektrotechniki, elektroniki i technik mikroprocesorowych, automatyki i robotyki, systemów sensorycznych i wizyjnych, sterowania i informatyki. Potrafi w sposób twórczy zastosować zdobytą wiedzę przy opracowywaniu, wytwarzaniu, eksploatacji, diagnozowaniu oraz serwisowaniu układów mechanicznych, posiadających układ napędowy ze sterowaniem. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechatroniki.
Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz pracy, między innymi w przemyśle wytwórczym, a zwłaszcza motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym, elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności wykorzystującym układy mechatroniczne oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej.

STUDIA II STOPNIA*

REKRUTACJA na kierunek Mechatronika Przemysłowa

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny
*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwent posiada zaawansowaną interdyscyplinarną wiedzę z zakresu projektowania układów mechanicznych, doboru układów napędowych, układów sensorycznych, układów sterowania oraz programowania ich funkcjonalności, wspartą znajomością metodologii projektowania układów mechatronicznych. Potrafi w sposób twórczy zastosować zdobytą wiedzę przy opracowywaniu, wytwarzaniu, eksploatacji, diagnozowaniu oraz serwisowaniu złożonych nowoczesnych układów mechatronicznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ oraz posiada pogłębione umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechatroniki.
Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu wytwórczego, a zwłaszcza motoryzacyjnego, lotniczego, elektromaszynowego, sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności wytwarzających lub wykorzystujących układy mechatroniczne, a także w innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej. Posiada zaawansowane umiejętności pracy w zespole przy rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich oraz potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami pracy grupowej np. w środowisku CAx. Jest przygotowany do realizacji zadań zespołowych w ramach prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Po ukończeniu studiów na drugim stopniu jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w Szkole Doktorów.

Mechanical Engineering

BSc Mechanical Engineering

Full-time, 7 semesters

Tuition fee

2300€ for 1st semester, 2200€ for each subsequent semester

Overview

Graduates has knowledge from area of design methods, engineering computations, materials processing technologies, investigations methods and IT techniques assisting design, manufacturing and maintenance of machines. Graduates can use knowledge from the area of mechanics, strength of materials and materials selection using the contemporary computational tools, and management of the design process. They also have the fundamental knowledge from area of the pro-ecological technologies and integrated environment systems.

Entry qualification

High school / secondary education (or higher)
Secondary School Certificate with the transcript of records with grades in Maths and Physics.

The entry qualification documents are accepted in the following languages: English / Polish.
Often you can get a suitable transcript from your school. If this is not the case, you will need official translations along with verified copies of the original.

You must take the original entry qualification documents along with you when you finally go to the university.

Language requirements

English language (proficiency at level B2 by CEFR scale or equivalent)

Other requirements

Document stating that candidate’s diploma allows to take up the second cycle studies in the country of issue (if such a statement is not already written on that certificate).
This course will be open under condition that will be group of 25 students.

Programme structure

The study program includes (not limited) the following modules:
• Maths, Physics, Statistics and other base courses,
• IT module (information technology, programming etc.),
• Module of technical courses (algorithms and data structures, numerical methods, computer simulations, CAD/CAM/CAE systems),
• Design, manufacture and operation of machines and mechanical devices
• Practical use of CAx systems, with particular emphasis on simulation, analytical and computational methods,
• Application of machining technology, foundry, welding, plastics and metal processing,
• Implementation of the production and assembly processes of machines in accordance with modern technologies
• Automation and robotics,
• Engineering mid-project (last semester).

Study programme

Career opportunities

Graduates from Mechanical Engineering:
• shall find jobs in companies dealing with design, manufacturing and exploitation of machinery, e.g. in design offices, and connected with production planning and automation of technological processes;
• shall possess the wide knowledge and skills in metallurgy, materials science, machining, joining technologies, engineering designing, automation, plant management, quality management and other related areas;
• shall be well-prepared to take up post-graduate studies leading to the Master’s degree – the faculty offers several proposals in English.

Kierunki studiów realizowane przy wydziale Mechanicznym Technologicznym

Automatyka i Robotyka
Automatyka i Robotyka

Studenci kierunku Automatyka i Robotyka podczas trwania studiów zdobędą nową wiedzę lub uaktualnią już posiadaną związaną z szeroko pojętą automatyką, robotyką, automatyzacją i sterowaniem procesów technologicznych, programowaniem sterowników PLC, wizualizacją, sensoryką i sieciami przemysłowymi oraz komputerowym modelowaniem układów i procesów.
Studenci kierunku Automatyka i Robotyka są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Znaczna liczba godzin przewidzianych w programie studiów prowadzona jest w formie zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach Wydziału. Specjalności prowadzone w ramach kierunku w pełni uwzględniają aktualne potrzeby rynku pracy, a często organizowane przez partnerów przemysłowych szkolenia i warsztaty, powodują, że niejednokrotnie Student jeszcze podczas procesu kształcenia podejmuje współpracę z przemysłem.

Specjalności na II stopniu studiów:

 • AB3 Modelowanie komputerowe układów i procesów (niestacjonarne)
 • AB4 Projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów technologicznych (stacjonarne)
 • AB5 Projektowanie robotów i urządzeń automatyki (stacjonarne/niestacjonarne)
 • AC1 Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali (stacjonarne)
 • AC4_EN Integrated Manufacturing Systems (stacjonarne/niestacjonarne)
 • AC7 Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów (stacjonarne)

Studenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają umiejętności w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.


Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Materiałowe

Absolwenci kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe po skończonych studiach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych trendów badawczych i technologicznych, w szczególności dotyczących wytwarzania i badania materiałów metalowych, kompozytowych, polimerowych, ceramicznych, specjalnych i funkcjonalnych o programowalnych własnościach, amorficznych i nanokrystalicznych, technologiach ich przetwórstwa, łączenia oraz zabezpieczania i modyfikacji powierzchni, a także problemów i zagadnień nowoczesnego i kompleksowego projektowania, wytwarzania oraz kontroli jakości gotowych wyrobów stosowanych w branży automotive, przemyśle lotniczym, energetycznym, budowlanym, kolejowym i innych.
Stały, wieloletni kontakt pracowników Wydziału Mechanicznego Technologicznego z partnerami przemysłowymi, dodatkowo urealnia problemy i zagadnienia omawiane i rozwiązywane na zajęciach dydaktycznych. Podejmowana współpraca stanowi doskonałą odpowiedź na potrzeby przemysłu, w aspekcie pozyskiwania nowej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej Absolwentów inżynierów i magistrów. Oferta kształcenia zorientowanego na rozwiązanie problemu, oparta o realizację projektów: PBL (Project Based Learning), inżynierskich, badawczych, w tym inicjowanych w ramach Studenckich Kół Naukowych oraz zajęć w postaci konwersatorium, wspierana otwartym dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej i indywidualnego kontaktu z wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczno-naukową zapewnieni studentowi kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe doskonalenie umiejętności zarówno miękkich – łatwego komunikowania się, szybkiego reagowania na zmiany oraz umiejętność pracy zespołowej, jak i twardych- kompetencji specjalistycznych, wiedzy merytorycznej, a także niezbędnych umiejętności praktycznych.

Ścieżki dyplomowania na I stopniu studiów:

 • Inżynieria biomateriałów (stacjonarne)
 • Inżynieria powierzchni i technologie spawalnicze (stacjonarne)
 • Inżynieria materiałów funkcjonalnych (stacjonarne)

Specjalności na II stopniu studiów*:

 • IM2 – Badania materiałoznawcze (stacjonarne)
 • IM3 – Fotowoltaika (stacjonarne)
 • IM4 – Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna (stacjonarne)
 • IM6 – Inżynieria materiałów biomedycznych (stacjonarne)
 • IM7 – Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych (stacjonarne)
 • IM10 – Technologie ochrony przeciwkorozyjnej (stacjonarne)
 • IM11 – Welding technologies and surface engineering in manufacturing (stacjonarne)

*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwenci kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe znajdują zatrudnienie zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach wielu gałęzi przemysłu, m. in. motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, elektronicznego, metalurgicznego, ceramicznego, tworzyw sztucznych oraz sprzętu bioinżynieryjnego w sektorze badawczo-rozwojowym i jednostkach naukowych.


Mechanika i Budowa Maszyn - Studia Dualne (profil praktyczny)
Mechanika i Budowa Maszyn (profil praktyczny)

Studia I stopnia – czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów – w tym od 3 do 6 miesięcy stażu w każdym roku akademickim.
Kandydat na studia przed rekrutacją na uczelni uczestniczy w rekrutacji do firm o profilu związanym z kierunkiem studiów. Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywne ukończenie procesu rekrutacji w firmie i uzyskanie miejsca stażowego na cały okres studiów. Wyjątkowo w okresie pandemii możliwe jest podjęcie studiów przed uzyskaniem miejsca stażowego w firmie.
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, projektowania i eksploatacji maszyn oraz doboru i technologii kształtowania materiałów. Potrafią stosować nowoczesnych narzędzia informatyczne do modelowania układów i procesów oraz projektowania maszyn. Absolwenci znają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i potrafią zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Posiadają doświadczenie w pracy w przemiele i w realizacji projektów. Posiadają umiejętności z zakresu stosowania technologii proekologicznych i systemu zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz wielu innych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Grupa firm, która jest zaangażowana w realizację toku studiów, jest dobierana do każdego cyklu studiów przy kolejnych naborach na studia. Student w każdym roku akademickim objęty jest stażem (od 3 do 6 miesięcy). Student zatrudniony jest w wybranej firmie na okres studiów i zgodnie z rodzajem zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie za pracę. Ponadto część zajęć dydaktycznych w całym toku studiów prowadzone jest przez osoby ze Środowiska przemysłowego.

Specjalności na II stopniu studiów*:

 • IM2 – Specjalność projektowo-konstrukcyjna (PK)

systemy CAx, MES, analiza konstrukcji, zarządzanie i optymalizacja, szybkie prototypowanie, układy napędowe

 • IM3 – Specjalność technologiczno-materiałowa (TM)

zarządzanie i kontrola jakości procesów produkcyjnych, technologie przetwórstwa i łączenia materiałów, zaawansowane materiały inżynierskie, technologie obróbki powierzchniowej, nieniszczące metody badań

Wybór studiów dualnych, na jednej z wymienionych specjalności (PK) lub (TM) oznacza rozpoczęcie lub kontynuację współpracy zawodowej z firmą, w której Student nabywa umiejętności i kompetencje zawodowe w trakcie studiów. Kilkuletnie doświadczenie w realizacji tych studiów pokazuje, że są one gwarancją zatrudnienia oraz przyspieszają awans zawodowy Absolwentów.

Sylwetka absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów dualnych poprzez znacznie większą liczbę godzin stażu w przemyśle lub pracę w przemyśle, jest osobą z dużym doświadczeniem zawodowym. Osoba taka gotowa jest do realizacji regularnych zadań w firmie, a także kierowania projektami i zespołami. Doświadczenie z realizacji tych studiów pookazuje, że Absolwenci zazwyczaj wybierają dalszą karierę zawodową w firmach, w których byli zatrudnieniu podczas studiów. Zatrudnienie znajduje 100% absolwentów.
Od roku akademickiego 2020/2021 (od 03.2021) utworzony zostanie nowy specjalny tok studiów dostosowany do Studentów pracujących zawodowo w pełnym wymiarze czasu. Elastyczny program i godziny zajęć, blokowanie przedmiotów, wykorzystanie metod kształcenia na odległość oraz możliwość zaliczenia przedmiotów na podstawie kompetencji nabytych podczas pracy zawodowej skierowane są do wszystkich osób, które zamierzają uzupełnić swoją edukację o tytuł zawodowy magistra.


Mechanika i Budowa Maszyn
Kierunek posiada akredytację z wyróżnieniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej

STUDIA I STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z dwóch następujących ścieżek dyplomowania:

1. Projektowanie i konstruowanie
Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • projektowanie, wytwarzanie oraz eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • praktyczne wykorzystanie systemów CAx, ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych, analitycznych i obliczeniowych,
 • umiejętność opracowania dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
 • umiejętność komputerowo wspomaganego zarządzania wiedzą i danymi projektowymi,
 • zarządzanie, w tym zarządzanie jakością i bezpieczeństwem.

2. Procesy technologiczne
Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • znajomość zagadnień mechaniki, budowy, badania i eksploatacji maszyn oraz inżynierii materiałowej,
 • stosowanie m. in. technologii obróbki skrawaniem, odlewnictwa, spawalnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych i metali,
 • realizacja procesów wytwarzania i montażu maszyn zgodnie z nowoczesnymi technologiami,
 • umiejętność opracowania dokumentacji technologicznej z uwzględnieniem dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
 • praktyczne wykorzystanie systemów CAx w obszarze projektowania procesów.

Inżynier, absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn znajdzie zatrudnienie m.in. jako:

 • projektant oraz konstruktor maszyn i urządzeń,
 • inżynier ds. produktu,
 • inżynier dozoru technicznego,
 • specjalista ds. eksploatacji maszyn,
 • inżynier procesu,
 • inżynier ds. zarządzania i optymalizacji produkcji,
 • technolog.

STUDIA II STOPNIA*

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

 • Projektowanie i eksploatacja maszyn (S, NZ)
 • Modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych (S)
 • Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (S, NZ)
 • Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych (S, NZ)
 • Projektowanie układów napędowych pojazdów specjalnych i maszyn górniczych (S)
 • Aircraft Design – specjalność w języku angielskim (S)
 • Technologie materiałów konstrukcyjnych (S)
 • Materiały dla motoryzacji i lotnictwa (S)
 • Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych (S, NZ)
 • Technologie spawalnicze (S, NZ)
 • Technologie odlewnicze (S)
 • Obróbka plastyczna metali i ich stopów (S)

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny
*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, budowy, diagnostyki i eksploatacji maszyn, a także z dziedziny technologii procesów materiałowych oraz współczesnych procesów wytwórczych obejmujących m.in.: technologie ubytkowe, przyrostowe, spawalnicze, odlewnicze, obróbki cieplno-chemicznej. Potrafią stosować nowoczesne narzędzia informatyczne do modelowania i optymalizacji ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych, analitycznych oraz numerycznych. Posiadają również podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesem projektowym, technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są z dużym udziałem przemysłu.

Magister inżynier, absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn znajdzie zatrudnienie m.in. w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn (np. w biurach konstrukcyjnych),
 • przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • jednostkach gospodarczych, administracyjnych, edukacyjnych, wymagających wiedzy zarówno technicznej jak i informatycznej.
Mechatronika
Mechatronika

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i sensoryki przemysłowej, a także informatyki i teorii sterowania, niezbędną do projektowania i integrowania specjalistycznych urządzeń, stosowanych w maszynach i pojazdach oraz w aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Potrafią projektować, integrować, wytwarzać i eksploatować różnego rodzaju maszyny i urządzenia mechatroniczne.
Absolwenci kierunku Mechatronika znajdują zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, między innymi elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym i obrabiarkowym. Ponadto mogą pracować w instytucjach i ośrodkach badawczo-rozwojowych, stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych, nowoczesnego sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego oraz aparatury diagnostycznej. Są również przygotowani do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, a także zarządzania procesami technologicznymi.

Specjalności na II stopniu studiów*:

 • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych (S)
 • Projektowanie mechatroniczne w metodologii MBD – specjalność pod patronatem firmy Dräexlmaier (S)
 • Modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych (S)
 • Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych – specjalność pod patronatem firmy Wielton S.A. (S)
 • Mechatroniczne systemy wytwórcze (S)
 • Mechatroniczne systemy odlewnicze (S)
 • Aplikacje napędowe – specjalność pod patronatem firmy SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. (S)
 • Mechatronic systems engineering (Inżynieria systemów mechatronicznych) – specjalność prowadzona w jęz. angielskim pod patronatem firmy IBS Poland (S)

*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.


Nanotechnologia

NANOTECHNOLOGIA – interdyscyplinarny kierunek
prowadzony przez 7 Wydziałów Politechniki Śląskiej

 

Opis kierunku

Interdyscyplinarne studia 2-go stopnia dla kandydatów gotowych pozyskać szeroką wiedzę w zakresie wytwarzania, zastosowania i badania nanomateriałów do zastosowań w awangardowych i unikalnych obszarach najnowszych technologii. Program studiów obejmuje zagadnienia związane m.in. z metodami chemicznego i fizycznego wytwarzania oraz badania właściwości nanomateriałów, w tym m.in. grafenu i nanorurek, struktur kwantowych, metod modyfikacji nanostrukturami materiałów do zastosowań w m.in. w elektronice, optyce i astronautyce.

Program studiów bazuje na zajęciach w oparciu o interdyscyplinarne projekty grupowe.

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę predysponującą ich do pracy w firmach zaawansowanych technologii, centrach badawczych a także do pracy naukowej.

Wydziały Uczelni realizujące kierunek Nanotechnologia

 • Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Chemiczny
 • Elektryczny
 • Instytut Fizyki
 • Inżynierii Materiałowej
 • Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Mechaniczny Technologiczny

Program studiów
PROGRAM STUDIÓW

Firmy – Partnerzy

Partnerzy przemysłowi to głównie firmy stowarzyszone w ramach Śląskiego Klastra NANO i Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, a także inne firmy, które są potencjalnym pracodawcami absolwentów kierunku Nanotechnologia.

Qsar-Lab
Smart nanotechnologies
Panamint
Grupa Azoty SA
PREVAC
MESCO
3D-NANO
DEVMATECh Sp. J.
Nanoxo sp. z o.o.

Program Mentorski

Ważnym elementem programu kształcenia na kierunku jest program mentorski, który zakłada, że każdy student już od pierwszego semestru będzie miał osobistego Mentora.

Wśród osób, które zadeklarowały gotowość pełnienia roli Mentora są:
Z Wydziału Mechanicznego Technologicznego:
Dr hab. inż. Mirosława Pawlyta, prof. PŚ
Dr hab. inż. Małgorzata Musztyfaga-Staszuk
Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
Dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ
Dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. PŚ
Dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚ
Dr inż. Marek Szindler
Z Instytutu Fizyki:
Dr hab. Tomasz Błachowicz, prof. PŚ
Dr hab. inż. Maciej Krzywiecki, prof. PŚ
Dr inż. Piotr Szperlich
Z Wydziału Inżynierii Materiałowej
prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska,
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ
dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
Z Wydziału Elektrycznego
prof. Tadeusz Pustelny,
dr hab. inż. prof. Paweł Karasiński, prof. PŚ
dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ
Z Wydziału Chemicznego
dr hab. inż. Dawid Janas, prof. PŚ
dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ
Z Wydziału Automatyki, Elektroniki I Informatyki
dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ
dr inż. Edyta Wróbel
dr hab. inż. Dariusz Choiński, prof. PŚ
dr inż. Piotr Kowalik

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Kierunek posiada akredytację z wyróżnieniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej

STUDIA II STOPNIA*

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

1. Organizacja produkcji (S, NZ)
Absolwenci specjalności Organizacja produkcji potrafią stosować wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania do projektowania, optymalizacji i organizacji systemów produkcyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafią tworzyć modele złożonych systemów, prowadzić badania symulacyjne oraz stosować systemy informatyczne w obszarach przygotowania i sterowania produkcją. Wykorzystują wiedzę inżynierską do kierowania systemami technicznymi i zarządzania projektami. Znają również zagadnienia z logistyki oraz dystrybucji.
Wybrane przedmioty prowadzone na specjalności:

 • Sterowanie i harmonogramowanie produkcji
 • Projektowanie procesów wytwórczych
 • Modelowanie i symulacja produkcji
 • Komputerowo wspomagane zarządzanie produkcją

2. Jakość i bezpieczeństwo produkcji (S, NZ)
Absolwenci specjalności Jakość i bezpieczeństwo produkcji posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu: inżynierii i jakości w produkcji oraz technologii materiałowych. Znają również zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Wykorzystują wiedzę inżynierską do projektowania systemów jakości i kontroli procesów.
Wybrane przedmioty prowadzone na specjalności:

 • Projektowanie jakości w procesie wytwórczym
 • Technologie procesów materiałowych
 • Metody i techniki zarządzania jakością
 • Zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny
*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwenci są przygotowani do kierowania zadaniami oraz zespołami ludzkimi w zakresie inżynierii produkcji. Znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych, doradczych i badawczych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, jako: specjaliści ds. produkcji, planowania i sterowania, zarządzania projektami i zespołami ludzkimi, inżynierowie procesu, zapewnienia jakości, pracownicy firm doradczych.

Mechanical Engineering

BSc Mechanical Engineering

Full-time, 7 semesters

Tuition fee

2300€ for 1st semester, 2200€ for each subsequent semester

Overview

Graduates has knowledge from area of design methods, engineering computations, materials processing technologies, investigations methods and IT techniques assisting design, manufacturing and maintenance of machines. Graduates can use knowledge from the area of mechanics, strength of materials and materials selection using the contemporary computational tools, and management of the design process. They also have the fundamental knowledge from area of the pro-ecological technologies and integrated environment systems.

Entry qualification

High school / secondary education (or higher)
Secondary School Certificate with the transcript of records with grades in Maths and Physics.

The entry qualification documents are accepted in the following languages: English / Polish.
Often you can get a suitable transcript from your school. If this is not the case, you will need official translations along with verified copies of the original.

You must take the original entry qualification documents along with you when you finally go to the university.

Language requirements

English language (proficiency at level B2 by CEFR scale or equivalent)

Other requirements

Document stating that candidate’s diploma allows to take up the second cycle studies in the country of issue (if such a statement is not already written on that certificate).
This course will be open under condition that will be group of 25 students.

Programme structure

The study program includes (not limited) the following modules:
• Maths, Physics, Statistics and other base courses,
• IT module (information technology, programming etc.),
• Module of technical courses (algorithms and data structures, numerical methods, computer simulations, CAD/CAM/CAE systems),
• Design, manufacture and operation of machines and mechanical devices
• Practical use of CAx systems, with particular emphasis on simulation, analytical and computational methods,
• Application of machining technology, foundry, welding, plastics and metal processing,
• Implementation of the production and assembly processes of machines in accordance with modern technologies
• Automation and robotics,
• Engineering mid-project (last semester).

Study programme

Career opportunities

Graduates from Mechanical Engineering:
• shall find jobs in companies dealing with design, manufacturing and exploitation of machinery, e.g. in design offices, and connected with production planning and automation of technological processes;
• shall possess the wide knowledge and skills in metallurgy, materials science, machining, joining technologies, engineering designing, automation, plant management, quality management and other related areas;
• shall be well-prepared to take up post-graduate studies leading to the Master’s degree – the faculty offers several proposals in English.

Ogólnouczelniane kierunki studiów realizowane we współpracy z wydziałem Mechanicznym Technologicznym

Inżynieria Ogólna

STUDIA I STOPNIA

REKRUTACJA na kierunek Inżynieria Ogólna

Charakterystyka kierunku

Kierunek Inżynieria Ogólna obejmuje interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi. Ten nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego przemysłu na absolwentów posiadających ogólną wiedzę inżynierską w różnych dyscyplinach. Szerokie kompetencje inżynierskie zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentowi na ciekawą pracę w interdyscyplinarnych zespołach, a także szybką adaptację do nowej specjalistycznej wiedzy wykorzystywanej w konkretnych gałęziach gospodarki.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku).

Pierwsze dwa lata studiów obejmują standardowe zajęcia z przedmiotów ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych inżynierskich ze wszystkich dziedzin inżynierii. Wprowadzenie studentów w tematykę szerokiego spektrum kierunków inżynierskich umożliwi im podejmowanie świadomych decyzji dotyczącej ich ścieżek edukacyjnych poprzez wybór na koniec drugiego roku studiów konkretnej ścieżki dyplomowania dotyczącej inżynierii mechanicznej, elektrycznej, środowiska, transportu. Nabyte w trakcie tych studiów wiedza i umiejętności z różnych obszarów inżynierii, wsparte nowoczesnymi formami kształcenia zorientowanego projektowo i problemowo, krytycznym myśleniem, kreatywnością i umiejętnościami komunikacyjnymi pozwolą przyszłym absolwentom na znajdowanie najlepszych rozwiązań złożonych, interdyscyplinarnych problemów inżynierskich.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Kształcenie w oparciu o projekty grupowe.
 • Duża ilość i różnorodność modułów wybieralnych prowadzonych w blokach.
 • Zajęcia realizowane przez specjalistów z branży.
 • Praktyki i projekty mające na celu rozwój kompetencji oczekiwanych przez branżę.
 • Współpraca z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi firmami w zakresie zaawansowanych technologii.
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu inżynierii ogólnej oraz inżynierii mechanicznej, elektrycznej, środowiska, transportu.
 • Kształcenie hybrydowe z elementami kształcenia zdalnego i kontaktowego.
 • Możliwość pozyskania pracy w wielu firmach inżynieryjnych i projektowych , np. w przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem produkcji i automatyzacją procesów, sterowaniem maszynami elektrycznymi, ochroną środowiska, w elektrowniach, ciepłowniach, przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych oraz centrach logistycznych

Sylwetka absolwenta

 • Umiejętność identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich przy zastosowaniu zasad inżynierii, nauk ścisłych i matematyki.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się z różnymi grupami odbiorców.
 • Umiejętność efektywnego funkcjonowania w zespole, którego członkowie wspólnie zapewniają przywództwo, tworzą środowisko oparte na współpracy i integracji, ustalają cele, planują zadania i osiągają cele.
 • Umiejętność opracowywania i przeprowadzania odpowiednich eksperymentów, analizowania i interpretowania danych oraz wykorzystywania oceny inżynierskiej do wyciągania wniosków.
 • Umiejętność zastosowania projektu inżynierskiego do wytwarzania rozwiązań spełniających określone potrzeby.

UWAGA: aktualne programy nauczania, w tym plany studiów dostępne są w dziale Student