Nasze studia, Twój sukces!

Ważność legitymacji studenckich

Ważna informacja!


Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Aktualnie obowiązujące ograniczenia zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie zawiera ono daty końcowej obowiązywania ograniczeń (tak jak miało to miejsce w roku akademickim 2019/2020). Oznacza to, że ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni będą obowiązywać do momentu uchylenia Rozporządzenia (lub ewentualnej jego zmiany wprowadzającej końcowy termin ograniczeń), a legitymacje studenckie będą z mocy prawa ważne przez 60 dni od tej daty.

Na ten moment legitymacje studenckie zachowują więc ważność co najmniej do 5 stycznia 2021 r.