Nasze studia, Twój sukces!

Stypendia dla studentów – informacje.

OGŁOSZENIE

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na semestr. Studenci, którzy rozpoczynają studia II-go stopnia winni złożyć kompletny wniosek do Biura Obsługi Studenta ds. socjalno-bytowych (średnia za siódmy semestr), studenci, którzy chcą przedłużyć w/w stypendium składają wniosek o przedłużenie tego stypendium, natomiast studenci semestru trzeciego studiów II-go stopnia składają nowy wniosek ze średnią za I i II semestr. Nowa lista rankingowa będzie utworzona w marcu.

Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – 05.03.2019 r.

Studenci, którzy rozpoczynają studia II-go stopnia i pobierali stypendium socjalne na studiach I-go stopnia winni złożyć kompletny wniosek do Biura Obsługi Studenta ds. socjalno-bytowych.

Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku – do 05.03.2019 r.

Informuję, że od semestru letniego br. aby otrzymać stypendium socjalne od m-ca marca 2019 r. wnioski o przedłużenie stypendium socjalnego należy również składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 05.03.2019 r. W/w wnioski złożone po 5 marca będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej(par.8 pkt 2 i 3) tj. od kwietnia 2019 r. Studenci, którzy mieszkają w akademiku lub na stancji winni dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z akademika lub umowę najmu.

Druki wniosków znajdują się na stronie Wydziału www.mt.polsl.pl w zakładce: Biuro Obsługi Studenta.

Wnioski o stypendia można składać w Biurze Obsługi Studenta od dnia 18.02.2019 r.