Nasze studia, Twój sukces!

Otwarty nabór partnerów – projekt POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.z2016,poz.217,zpóźn.zm.)
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) projektu w konkursie nr

POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17
„Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu”

w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15: „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej−Departament Funduszy Strukturalnych ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pełna treść ogłoszenia

Formularz oferty