Nasze studia, Twój sukces!

Nabór na interdyscyplinarny kierunek NANOTECHNOLOGIA

Nabór na interdyscyplinarny kierunek

NANOTECHNOLOGIA

realizowany przez siedem Wydziałów Politechniki Śląskiej

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektryczny
 • Instytut Fizyki
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

 

REKRUTACJA

Rekrutacja na kierunek Nanotechnologia prowadzona jest na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Nanotechnologia

 

OPIS KIERUNKU – BROSZURA INFORMACYJNA

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów:1,5roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł:magister inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich, a także ich technologii wytwarzania połączoną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi stosowanymi do symulacji numerycznych zjawisk i procesów w nanotechnologii. Ponadto absolwenci znają zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
 • Absolwenci uzyskują również wiedzę związaną z nanotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów w nanoskali, nanostruktur, nanomateriałów, w tym nanokompozytów i materiałów nanostrukturalnych, urządzeń w nanoskali, stosowanych metod badawczych, procesów i urządzań stosowanych do produkcji nanomateriałów oraz możliwość jej stosowania w priorytetowych dziedzinach gospodarki. Ze względu na posiadany potencjał naukowy, absolwenci kierunku nanotechnologia są odpowiednią kadrą do pracy w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach przemysłowych, wzrastających sektorów nowoczesnych technologii, związanych z elektroniką, optoelektroniką, optyką, fotoniką, medycyną i farmacją, ochroną środowiska, przemysłem samochodowym, lotniczym i kosmicznym, maszynowym, włókienniczym i odzieżowym, kosmetycznym, rolniczym i spożywczym.
 • Prowadzenie zajęć w trybie projektowym oraz indywidualna opieka naukowa nad każdym studentem spowoduje uzyskanie wiedzy umożliwiającej podjęcie pracy nie tylko w przemyśle, ale także w instytucjach naukowo-badawczych czy też ośrodkach badawczo-rozwojowych wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej oraz podjąć samodzielną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wytwarzaniem, konkurencyjnych w skali światowej, produktów z zastosowaniem wiedzy nanotechnologicznej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku nanotechnologia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, w tym:

 • umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata

 1. Weryfikacja dokumentów na podstawie dyplomu inżynierskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kompetencje.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 99 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku są odpłatne.

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.