Nasze studia, Twój sukces!

Warunki zaliczenia Semestru Zimowego

Warunki zaliczenia semestru zimowego 2016/2017

 

 1. Zajęcia programowe trwają do dnia 01.2017 r.Do tego czasu studenci powinni uzyskać zaliczenia
  z przedmiotów nieegzaminacyjnych objętych planem studiów.
 2. Starostowie grup w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia składają w Biurze Obsługi Studenta pisemne propozycje trzech terminów egzaminów potwierdzone przez prowadzącego przedmiot. Terminy te podlegają zatwierdzeniu przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia.
 3. Egzaminy w sesji zimowej odbywają się: od 01.2017 r.do 12.02.2017 r. Liczba egzaminów z danego przedmiotu – 3 (jeden regulaminowy, dwa poprawkowe).

Sesja egzaminacyjna trwa od 26.01.2017 r. do12.02.2017 r.

 1. Student przystępuje do egzaminu (w terminach wyznaczonych przez prowadzącego przedmiot) przedkładając egzaminatorowi indeks z aktualnym wpisem na dany semestr.
 2. Student musi być zarejestrowany w Elektronicznym Katalogu Ocen Studenta (EKOS).
 3. Zaliczenia przedmiotu (ocena końcowa pozytywna) i wpisu do indeksu oraz EKOS dokonuje osoba prowadząca przedmiot (lub osoba przez nią upoważniona) jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez studenta.
 4. Studenci sem. VII, realizujący projekt inżynierski, którzy nie uzyskają wpisu z przedmiotu projekt inżynierski do dnia 02.2017r.,  zostaną skreśleni z listy studentów.
 5. Wpisy do indeksu należy dokonywać niezwłocznie po zatwierdzeniu oceny w systemie EKOS.
 6. Zaliczenie semestru Dziekan potwierdza wpisem do indeksu, który należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta swojego kierunku.
 7. Indeksy z wpisanymi ocenami po zaliczeniu sesji zimowej 2016/2017 należy złożyć w BOS swojego kierunku dopiero po sprawdzeniu wszystkich ocen w systemie SOTS.
  W przypadku braku oceny z zaliczonego przedmiotu należy niezwłocznie ten fakt zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 8. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie przez studenta co najmniej 80% punktów
  z przedmiotów w każdym semestrze oraz zaliczenia zajęć dydaktycznych z opóźnieniem nieprzekraczającym 1 roku w stosunku do planu studiów. Uzupełnienie zaległości winno być zgodne z planem studiów danego kierunku.
 9. Zakończenie okresu rozliczeniowego semestru zimowego następuje 02.2017 r.
 10. Student powinien zwrócić się do Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia z pisemnym wnioskiem
  o udzielenie urlopu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop.

Ostateczny termin składania wniosków o urlop  – 09.03.2017r.

 1. W całym przebiegu studiów, obejmującym lata od pierwszego wpisu na semestr do uzyskania dyplomu ukończenia studiów, student może uzyskać łącznie nie więcej niż dwa semestry urlopu na uzupełnienie zaległości w nauce

UWAGA:

Warunkiem ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (za wyniki w nauce) jest przestrzeganie terminu podanego w punkcie 12.