Nasze studia, Twój sukces!

Warunki zaliczenia Semestru Letniego

WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRU LETNIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
NA WYDZIALE
MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM

1. Zajęcia programowe trwają do dnia 19.06.2016 r. Do tego czasu studenci powinni uzyskać zaliczenia z przedmiotów nieegzaminacyjnych objętych planem studiów.
2. Starostowie grup w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia składają w BOS pisemne propozycje trzech terminów egzaminów potwierdzone przez prowadzącego przedmiot.

Terminy te podlegają zatwierdzeniu przez Prodziekana ds. Dydaktyki.

3. Egzaminy w sesji letniej odbywają się:

od 20.06.2016 r. do 10.07.2016 r. oraz od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r.

Zaleca się aby ustalić terminy egzaminów do 25.09.2016r.

Liczba egzaminów z danego przedmiotu – 3 (w tym 2 egzaminy w sesji czerwcowej, 1 w sesji wrześniowej)

4. Sesja egzaminacyjna trwa od 20.06.2016 r. do 10.07.2016 r.  oraz  od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r.

5. Student przystępuje do egzaminu (w terminach wyznaczonych przez prowadzącego przedmiot)
przedkładając egzaminatorowi indeks z aktualnym wpisem na dany semestr.

6. Student musi być zarejestrowany w Elektronicznym Katalogu Ocen Studenta (EKOS).

7. Zaliczenia przedmiotu (ocena końcowa pozytywna) i wpisu do indeksu oraz EKOS dokonuje osoba prowadząca przedmiot (lub osoba przez nią upoważniona) jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez studenta.

8. Wpisy do indeksu należy dokonywać dopiero po zatwierdzeniu oceny w systemie EKOS.

9. Zaliczenie semestru Dziekan potwierdza wpisem do indeksu, który należy złożyć w BOS swojego kierunku.

10. Indeksy z wpisanymi ocenami po zaliczeniu sesji letniej 2015/2016 należy złożyć w BOS swojego kierunku dopiero po sprawdzeniu wszystkich ocen w systemie SOTS https://sots.polsl.pl/student W przypadku braku oceny z zaliczonego przedmiotu należy niezwłocznie ten fakt zgłosić prowadzącemu zajęcia.

11. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie przez studenta co najmniej 80% punktów z przedmiotów w każdym semestrze oraz zaliczenia zajęć dydaktycznych z opóźnieniem nieprzekraczającym 1 roku w stosunku do planu studiów.

Uzupełnienie zaległości winno być zgodne z planem studiów danego kierunku.

12. Zakończenie okresu rozliczeniowego semestru letniego następuje w dniu 30.09.2016 r.

 

UWAGA: Warunkiem ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
(za wyniki w nauce) jest przestrzeganie terminu podanego w punkcie 12.