Nasze studia, Twój sukces!

WARUNKI wydania DYPLOMU

Uwaga Studenci,

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych semestru dyplomowego

 

Politechnika Śląska pobiera następujące wysokości opłat za wydanie:

  • dyplomu ukończenia studiów wraz z 2 odpisami + a/a            60 zł
  • za dodatkowy odpis w tłumaczeniu na język angielski             40 zł

(Uczelnia wydaje odpis języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na studiach).

 

Zgodnie z uchwałą nr 75/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 13 lipca 2020 r., z dniem 1 października 2020 r., następuje zmiana wzorów dyplomów ukończenia studiów (bez fotografii).

Studenci, którzy przystąpią do egzaminu dyplomowego od dnia 1 października 2020 r., proszeni są o nierobienie zdjęć do dyplomu

Na pisemny wniosek absolwenta wydaje się odpis dyplomu w języku angielskim. Wzór wniosku stanowi załącznik D. (Osoba dokonującą opłaty za wydanie odpisu jest zobowiązana do złożenia załącznika D).

Na pisemny wniosek absolwenta wydaje się odpis suplementu w języku angielskim. Wzór wniosku stanowi załącznik E.

Załączniki są dostępne do pobrania na stronie Wydziału: http://mt.polsl.pl/kafelka/druki-do-pobrania-dla-studentow/

 

Wnioski wraz z dowodem wpłaty za wydanie odpisu w języku angielskim należy złożyć z dokumentami składanymi przed obroną, w jednostce organizacyjnej Wydziału (Katedrze).

 

Na wniosek studenta możliwe jest wpisanie w suplemencie dodatkowych informacji związanych z:

  • aktywnym udziałem w kole naukowym (potwierdzenie opiekuna koła naukowego),
  • udziałem w pracach naukowo-badawczych w uczelni, współpracą z innymi ośrodkami naukowymi (potwierdzenie kierującego pracą dyplomową/projektem inżynierskim),
  • autorstwem opracowania, referatu lub publikacji (ksero 1-szej strony),
  • udziałem w warsztatach lub konferencjach naukowych (ksero abstraktu, materiałów konferencyjnych),
  • osiągnięciami naukowymi i sportowymi np.: dyplomy, nagrody, wyróżnienia – (kopia dyplomu, osiągnięcia sportowe potwierdza Ośrodek Sportu),
  • dodatkowymi zajęciami w trakcie studiów (zaświadczenie o odbyciu stażu, praktyki, wyjeździe np. w ramach programu ERASMUS),
  • działalnością w środowisku studenckim i/lub uczelnianym (potwierdzenie przewodniczącego Samorządu Studenckiego).

 

Wykaz osiągnieć oraz potwierdzenia należy przesłać na adres: patrycja.luchowska@polsl.pl, przed obroną.

Brak tych informacji spowoduje, że nie będą one ujęte w suplemencie.

 

Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie uzupełnionej Karty Odejścia Studenta, do pobrania na stronie https://sots.polsl.pl/student/ oraz ankiety oceny jakości kształcenia i przebiegu studiów (załącznik nr 7)

Istnieje możliwość wydania dyplomu osobie upoważnionej, na podstawie przygotowanego osobiście pełnomocnictwa.