Nasze studia, Twój sukces!

WARUNKI wydania DYPLOMU

Uwaga Studenci,

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych semestru dyplomowego

 

Politechnika Śląska pobiera następujące wysokości opłat za wydanie:

  • dyplomu ukończenia studiów wraz z 2 odpisami + a/a            60 zł
  • za dodatkowy odpis w tłumaczeniu na język obcy                   40 zł

 

W jednostce organizacyjnej Wydziału (Katedrze): 4 jednakowych zdjęć (z odpisem w języku obcym, 5 zdjęć) w stroju wizytowym (panowie: marynarka, koszula, krawat) o formacie 4,5 X 6,5 cm. Fotografia powinna być aktualna, wykonana estetycznie, przez fotografa, z uwzględnieniem powagi dyplomu i jego odpisów

Zdjęcia proszę podpisać ołówkiem!

Na pisemny wniosek absolwenta wydaje się odpis dyplomu w języku obcym. Wzór wniosku stanowi załącznik D.

Na pisemny wniosek absolwenta wydaje się odpis suplementu w języku obcym. Wzór wniosku stanowi załącznik E.

Absolwent ubiegający się o wydanie odpisu suplementu w języku innym niż język angielski jest obowiązany dołączyć tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego, w formie tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego, wykonanego na własny koszt.

Wnioski wraz z dowodem wpłaty za wydanie odpisu w języku obcym, wraz z 1 dodatkowym zdjęciem należy złożyć z dokumentami składanymi przed obroną, w jednostce organizacyjnej Wydziału (Katedrze).

Na wniosek studenta możliwe jest wpisanie w suplemencie dodatkowych informacji związanych z:

  • aktywnym udziałem w kole naukowym (potwierdzenie opiekuna koła naukowego),
  • udziałem w pracach naukowo-badawczych w uczelni, współpracą z innymi ośrodkami naukowymi (potwierdzenie kierującego pracą dyplomową/projektem inżynierskim),
  • autorstwem opracowania, referatu lub publikacji (ksero 1-szej strony),
  • udziałem w warsztatach lub konferencjach naukowych (ksero abstraktu, materiałów konferencyjnych),
  • osiągnięciami naukowymi i sportowymi np.: dyplomy, nagrody, wyróżnienia – (kopia dyplomu, osiągnięcia sportowe potwierdza Ośrodek Sportu),
  • dodatkowymi zajęciami w trakcie studiów (zaświadczenie o odbyciu stażu, praktyki, wyjeździe np. w ramach programu ERASMUS),
  • działalnością w środowisku studenckim i/lub uczelnianym (potwierdzenie przewodniczącego Samorządu Studenckiego).

 

Potwierdzenia należy złożyć przed egzaminem dyplomowym w Biurze Obsługi Studenta (pokój numer 32).

Brak tych informacji spowoduje, że nie będą one ujęte w suplemencie.

Dyplom ukończenia studiów należy odebrać osobiście, w pokoju nr 32. O możliwości jego odbioru zostaniecie Państwo poinformowani mailowo.

Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie uzupełnionej Karty Obiegowej do pobrania na stronie https://sots.polsl.pl/student/ oraz ankiety oceny jakości kształcenia i przebiegu studiów (załącznik2: ANKIETA: Ocena jakości kształcenia i przebiegu studiów)

 

Istnieje możliwość wydania dyplomu osobie upoważnionej, na podstawie przygotowanego osobiście pełnomocnictwa.