Nasze studia, Twój sukces!

Warunki Procesu Dyplomowania

WARUNKI PROCESU DYPLOMOWANIA
DLA STUDENTÓW
SEM.VII STUDIÓW I-go STOPNIA
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017.

Studenci semestru VII studiów I-go stopnia, którzy chcą przystąpić do rekrutacji na studia II stopnia w naborze pierwszym, w roku akademickim 2016/2017, powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego inżynierskiego nie później niż do dnia 26 stycznia 2017 r.
W tym celu należy, odpowiednio wcześniej, uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów. Następnie 5 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego należy złożyć w biurze obsługi studenta indeks ze wszystkimi wpisami, po pozytywnym wyniku kontroli antyplagiatowej (dotyczy projektu inżynierskiego).
W przypadku braku oceny z zaliczonego przedmiotu należy niezwłocznie ten fakt zgłosić prowadzącemu zajęcia.
Pozostałe dokumenty przed egzaminem dyplomowym należy złożyć w Instytucie/ Katedrze gdzie wykonany został projekt inżynierski.

Informujemy, że zgodnie z par.41 ust.3 Regulaminu Studiów egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech tygodni od daty zaliczenia semestru na studiach I stopnia.