Nasze studia, Twój sukces!

System Kształcenia

System Kształcenia

System kształcenia jest zgodny z Europejskim, Elastycznym Trójstopniowym Systemem Studiów Uniwersyteckich (“Kartą Bolońską”) i jest realizowany jako studia o profilu ogólnoakademickim:

• I stopnia – “studia inżynierskie”:
  – dla absolwentów szkół średnich posiadających Świadectwo Dojrzałości,
• II stopnia – “studia magisterskie”:
  – dla absolwentów studiów I stopnia posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,
• III stopnia – “studia doktoranckie”:
  – dla najzdolniejszych absolwentów studiów II stopnia.


STUDIA STACJONARNE (dzienne) I i II stopnia

Absolwentom szkół średnich posiadającym świadectwo dojrzałości proponujemy 3,5-letnie studia I stopnia (studia inżynierskie), na następujących kierunkach:

• Automatyka i Robotyka
• Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
• Inżynieria Materiałowa
• Mechanika i Budowa Maszyn – studia dualne (tylko I stopień)
• Mechanika i Budowa Maszyn
• Mechatronika
• Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych
• Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji

Dla absolwentów studiów I stopnia (studiów inżynierskich) posiadających tytuł zawodowy inżyniera prowadzone są trwające trzy semestry studia II stopnia (studia magisterskie) na wszystkich ww. kierunkach studiów.


STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne) I i II stopnia

Absolwentom szkół średnich posiadającym świadectwo dojrzałości proponujemy studia I stopnia (studia inżynierskie), na następujących kierunkach:

• Automatyka i Robotyka
• Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
• Inżynieria Materiałowa
• Mechanika i Budowa Maszyn
• Mechatronika
• Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych
• Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji

Studia są prowadzone w trybie spotkań piątkowo-sobotnio-niedzielnych. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trakcie 8 zjazdów. Studia I stopnia (studia inżynierskie) trwają 7 semestrów, a studia II stopnia (studia magisterskie) – 3 semestry.

** kierunki studiów uruchamiane są w przypadku odpowiedniej liczby kandydatów.


STUDIA PODYPLOMOWE

Wydział prowadzi 14 różnych studiów podyplomowych dla osób z tytułem zawodowym inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.