Nasze studia, Twój sukces!

Stypendium socjalne, o zapomogę losową, dla niepełnosprawnych

STYPENDIUM SOCJALNE

dot: stypendium socjalnego

Studenci starający się o przyznanie stypendium socjalnego, zobowiązani są do złożenia następującego kompletu dokumentów:

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa w Biurze Obsługi Studenta wniosek , do którego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 1. zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 2032, z późn. zm.) uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy(Zał. Nr 5),
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego, dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku
  – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Wzór zaświadczenia jest określony w (Zał. Nr 6),
 3. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (Zał. Nr 7),
 4. zaświadczenie członka rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 5. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni użytków rolnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku rolnego, w przypadku gdy stałe miejsce zamieszkania studenta położone jest na terenie gminy wiejskiej,
 6. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalnej),
 7. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 8. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 9. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopie odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub decyzję właściwego organu przyznającego zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości,
 10. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, w minionym roku kalendarzowym, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 11. dokument potwierdzający utratę dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny, zgodnie z § 16 ust. 3,
 12. dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu z pierwszego, pełnego miesiąca, w przypadku uzyskania dodatkowego dochodu zgodnie z § 16 ust. 6,
 13. w przypadku rodzeństwa studenta:
  a) dokument urzędowy potwierdzający wiek,
  b) zaświadczenie ze szkoły (uczelni) dla pobierających naukę, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 25 lat, a także tych, których 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów; w przypadku studentów, których rodzeństwo studiuje na Politechnice Śląskiej, wystarczające jest oświadczenie zawierające wydział, kierunek i rok studiów rodzeństwa,
  c) zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
  d) kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
  e) kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu, orzekającego rozwód lub separację, albo kopie aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
  f) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
  g) prawomocny wyrok sądu rodzinnego, stwierdzający przysposobienie, lub informacje sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
  h) decyzję o przyznaniu renty rodzinnej.

Studenci starający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składają wniosek o w/w stypendium do 5 dnia każdego miesiąca w BOS ds. socjalno-bytowych studentów.

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne:

05.10.2018 r. – na miesiąc październik

05.11.2018 r. – na miesiąc listopad

06.12.2018 r. – na miesiąc grudzień

Wniosek o stypendium socjalne winien być złożony kompletny.

W przypadku nie złożenia kompletu dokumentów w podanym terminie wniosek zostanie rozpatrzony w następnym miesiącu.

W/w stypendia przyznawane są na semestr. 

 

zalaczniki

 1. WNIOSEK o przyznanie stypendium socjalnego
 2. WNIOSEK o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr tego samego roku akademickiego
 3. WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 4. WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na kolejny semestr tego samego roku akademickiego
 5. WNIOSEK o przyznanie zapomogi losowej
 6. oświadczenie studenta
 7. wezwanie
 8. oświadczenie o dochodzie utraconym
 9. oświadczenie o dochodzie uzyskanym