Nasze studia, Twój sukces!

Regulamin praktyk studenckich

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/08/09

Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Regulamin praktyk studenckich, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizowania na Politechnice Śląskiej zwanej dalej „Uczelnią” praktyk studenckich.
 2. Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu.
 3. Praktyki realizowane są w okresie nie krótszym niż czas praktyki określony w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów.
 4. Rodzaj i czas trwania praktyki oraz rok studiów, na którym praktyka powinna być zrealizowana, określa plan studiów i program nauczania dla danego kierunku.
 5. Praktyki studenckie mogą mieć formę zajęć laboratoryjnych, terenowych, wyjazdów dydaktycznych, obozów naukowych lub naukowo-technicznych, stażów lub mogą mieć formę zatrudnienia. Praktyki mogą być realizowane w krajowych lub zagranicznych jednostkach organizacyjnych (zwanych dalej Zakładem Pracy), których charakter działania związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów.
 6. Praktyki studenckie mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej.
 7. Praktykom studenckim przypisuje się punkty ECTS.

 

§ 2
 1. Praktyka studencka musi być zrealizowana i zaliczona przed końcem semestru, którego program przewiduje jej wykonanie.
 2. Praktyki studenckie mogą się odbywać w okresie wakacji lub w trakcie roku akademickiego, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z zajęciami dydaktycznymi.
 3. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnej organizacji studiów.
 4. Student może otrzymać zgodę na praktykę w miejscu i czasie przez niego wskazanym, pod warunkiem, że charakter wykonywanej pracy będzie zgodny z programem praktyki właściwym dla jego kierunku studiów.
 5. W uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o:
  – zmianę terminu odbywania praktyki lub
  – przesunięcie jej realizacji na inny rok studiów niż przewiduje to program nauczania. Zgodę wyraża Dziekan, po zasięgnięciu opinii Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich.

 

§ 3
 1. Umowę o organizację praktyk lub porozumienie w sprawie przyjęcia studentów na praktykę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z podmiotami przyjmującymi studentów na praktyki, zawiera Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich po uzgodnieniu z Wydziałowym Opiekunem Praktyk Studenckich.
 2. Umowy i porozumienia, o których mowa w ust.1 powinny zawierać postanowienia zawarte odpowiednio w Załączniku Nr 1 lub Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4
 1. Uczelnia nie pokrywa kosztów, ponoszonych przez studentów i Zakłady Pracy, związanych z realizacją praktyk.
 2. Student odbywający praktykę powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 5
 1. Zakład Pracy może zawrzeć ze studentem umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na okres odbywania praktyki. Szczegółowe warunki umowy, w tym ewentualne wynagrodzenie, określają strony umowy.
 2. W innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach studentowi nie przysługuje wynagrodzenie.
Organizacja praktyk
§ 6
 1. Nadzór nad organizacją i koordynacją praktyk sprawuje odpowiednio:
  1. na poziomie Uczelni – Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich, ustanowiony przez Rektora,
  2. na poziomie wydziału – Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich, ustanowiony przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich wydziału.
 2. Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich należy w szczególności:
  1. współpraca z Biurem Karier Studenckich w zakresie organizowania praktyk studenckich,
  2. nadzór nad przebiegiem praktyk,
  3. składanie Prorektorowi właściwemu ds. studenckich sprawozdania z praktyk studenckich, w terminie do jednego miesiąca od ich zakończenia,
  4. współpraca z wydziałowymi opiekunami praktyk studenckich,
  5. sporządzanie sprawozdania z przebiegu praktyk na Uczelni (Zał. Nr 4).
 3. Do zadań Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich należy w szczególności:
  1. ustalanie programu praktyk studenckich zgodnie z programem nauczania właściwym dla danego kierunku studiów,
  2. przedstawienie studentom celów, założeń programowych, terminów realizacji oraz terminów i warunków zaliczenia praktyki studenckiej,
  3. nadzór nad realizacją praktyki zgodnie z celami i jej programem szczegółowym, uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk,
  4. rozstrzyganie, wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyk,
  5. zaliczanie praktyki studenckich,
  6. prowadzenie ewidencji praktyk,
  7. sporządzanie rocznego sprawozdania z przebiegu praktyk (Zał. Nr 4).

 

§ 7
 1. Na terenie Zakładu Pracy student podlega przepisom obowiązującym w tym zakładzie.
 2. Bezpośrednim zwierzchnikiem studenta w czasie praktyki jest:   – ze strony Uczelni – Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich,   – ze strony Zakładu Pracy – zakładowy opiekun praktyk lub osoba przez niego wskazana.
 3. Student zobowiązany jest do:
  1. odbycia praktyki zgodnie z programem,
  2. przestrzegania ustalonego przez zakład pracy porządku i dyscypliny pracy,
  3. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  4. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez zakład pracy,
  5. przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię.
 4. Na żądanie Zakładu Pracy, w którym student odbywa praktykę, Uczelnia może odwołać studenta z praktyki, jeśli naruszy on przepisy obowiązujące w tym zakładzie.
Warunki zaliczenia praktyki
§ 8
 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
  • odbycie praktyki w ustalonym terminie,
  • przedłożenie dokumentu „Potwierdzenie odbycia praktyki” (Zał. Nr 3),
  • przedłożenie sprawozdania z przebiegu praktyki, w formie przyjętej na wydziale; sprawozdanie powinno być opatrzone pieczęcią Zakładu Pracy i podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy,
  • akceptacja sprawozdania przez wydziałowego opiekuna praktyk studenckich.
 2. O zaliczenie praktyki studenckiej w całości lub w części mogą ubiegać się studenci, którzy uczestniczyli w pracach badawczych lub w pracach obozu naukowego, jeżeli ich zakres odpowiadał wymaganiom programu praktyki.
 3. O zaliczenie praktyki studenckiej bez obowiązku jej odbycia mogą ubiegać się studenci, którzy po ukończeniu szkoły średniej lub pomaturalnej udokumentują:
  • zdobyte doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, (również za granicą), które odpowiada programowi praktyki,
  • odbycie stażu lub praktyki spełniającej wymagania programu praktyki.
 4. Decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej, o której mowa:
  • w ust. 1, podejmuje Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich,
  • w ust. 2 i 3, na udokumentowany wniosek studenta, podejmuje Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich w porozumieniu z Dziekanem.
 5. Wpisu zaliczenia praktyki do indeksu dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich w terminie spełnienia warunków zaliczenia praktyki.
 6. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru.
Zasady wynagradzania Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich oraz Wydziałowych Opiekunów Praktyk Studenckich
§ 9
 1. Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich oraz Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich za nadzór nad prawidłową organizacją i przebiegiem praktyk studenckich otrzymują dodatkowe wynagrodzenie wypłacane na podstawie złożonego sprawozdania.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie dla Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich, w zależności od liczby studentów objętych opieką oraz uwzględniając czas trwania praktyki, ustala Dziekan w oparciu o wytyczne Prorektora właściwego do spraw dydaktyki. Wynagrodzenie jest wypłacane z funduszu dydaktycznego wydziału.
 3. Wynagrodzenie dla Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich ustala Prorektor właściwy do spraw studenckich. Wynagrodzenie jest wypłacane z funduszu dydaktycznego Prorektora właściwego ds. studenckich.
Postanowienia końcowe
§ 10
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu studiów.

Załączniki