Nasze studia, Twój sukces!

Otwarte konkursy na dofinansowanie projektów

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

W ramach uzyskanego wsparcia powinny być realizowane zadania, które mają służyć: zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Terminy: nabór ciągły od 12 kwietnia 2017 r.

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html

 

3.1 PO WER Projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego

 Projekty wybrane do realizacji w konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla przemysłu  motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie współpracy szkoły wyższej z przedsiębiorcą w procesie przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego.

Jako przemysł motoryzacyjny IOK przyjmuje przedsiębiorców produkujących pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria motoryzacyjne.

Terminy: nabór wniosków od 8 maja do 9 czerwca 2017 r.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/mot17/


OPUS 13
(NCN)
Najlepsi z Najlepszych!
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Terminy: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13


PRELUDIUM 13
(NCN)

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Terminy: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13


1.1 RPO Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Terminy: nabór wniosków do 30 czerwca 2017 r.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-kluczowa-dla-regionu-infrastruktura-badawcza-7816/

 

Graduate Student Award 2018/19

Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Termin: nabór wniosków do 19 maja 2017 r.

http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

 

Fulbright Junior Research Award 2018/19

Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Termin: nabór wniosków do 19 maja 2017 r.

http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/

 

Fulbright Senior Award 2018/19

Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Termin: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/

 

MINIATURA 1 (NCN) – tzw. „małe granty” na pojedyncze działania naukowe (badania wstępne, staże, konsultacje, wyjazdy badawcze i konferencyjne)

Terminy: nabór wniosków od 4 maja do 31 grudnia 2017 r.

Kto: osoby ze stopniem doktora (do 12 lat), które nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN

Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł.
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1