Nasze studia, Twój sukces!

Kierunki Studiów

UWAGA: aktualne programy nauczania, w tym plany studiów dostępne są w dziale Student

Automatyka i Robotyka

Absolwenci posiadają umiejętności, które są niezbędne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Absolwenci posiadają także odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych.

Specjalności na II stopniu studiów:

 • Biomechanika i sprzęt medyczny (S, NZ)
 • Modelowanie układów i procesów (S, NZ)
 • Projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów technologicznych (S, NZ)
 • Projektowanie robotów i urządzeń automatyki (S, NZ)
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych (S, NZ)
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych (S, NZ)
 • Zintegrowane systemy wytwarzania (NZ)
 • Zarządzanie jakością i procesami materiałowymi (S, NZ)
 • Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów – specjalność pod patronatem firmy Bernecker & Rainer Industrie – Electronic (S)
 • Integrated Manufacturing Systems (Zintegrowane systemy wytwarzania) – specjalność prowadzona w jęz. angielskim pod patronatem firmy Balluff Sp. z o.o. (S)

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny

Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach

Absolwenci uzyskują zaawansowana wiedzę z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych oraz komputerowej nauki o materiałach. Posiadają także zaawansowana wiedzę z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałowego i doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, metod kształtowania i badania ich struktury i własności oraz z zakresu zarządzania przemysłowego, zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce.

Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki oraz zarządzania. Są przygotowani do twórczej aktywności i współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Posiadają znajomość metodyki badawczej, a także umiejętności programowania komputerów oraz opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Profile kształcenia na I stopniu studiów:
• Komputerowe wspomaganie procesów materiałowych (S, NZ)
• Projektowanie materiałowe (S, NZ)

Specjalności na II stopniu studiów:
• Komputerowe wspomaganie zarządzania procesami materiałowymi (S, NZ)
• Modelowanie materiałów inżynierskich (S, NZ)
• Modelowanie w technologii procesów materiałowych (S, NZ)
• Techniki informatyczne w inżynierii materiałowej (S, NZ)

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny

Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Inżynieria Materiałowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do innowacyjnych działań związanych z projektowaniem i wytwarzaniem różnych grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, w tym biomedycznych i stomatologicznych oraz projektowania i produkcji elementów maszyn, urządzeń i systemów nanostrukturalnych. Absolwenci znajdują zatrudnienie zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach wielu gałęzi przemysłu, m. in. motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, elektronicznego, metalurgicznego, ceramicznego, tworzyw sztucznych, nanostrukturalnego, sprzętu bioinżynieryjnego i gospodarstwa domowego.

Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa znajdą również zatrudnienie w jednostkach doradczych, projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, odbioru technicznego produktów i materiałów, jak również w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, przedsiębiorstwach obrotu maszynami, urządzeniami, systemami nanostrukturalnymi, materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania i przetwórstwa. Są także przygotowani do pracy w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Profile kształcenia na I stopniu studiów:
• Automatyzacja i robotyzacja (S)
• Inżynieria stomatologiczna (S, NZ)
• Inżynieria powierzchni (S, NZ)
• Inżynieria zarządzania (S)

Specjalności na II stopniu studiów:

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów materiałowych (S, NZ)
 • Badania materiałoznawcze (NZ)
 • Fotowoltaika (S, NZ)
 • Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna (S, NZ)
 • Materiały i technologie w protetyce stomatologicznej (S, NZ)
 • Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych (S, NZ)
 • Automation and robotisation of technological processes (Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych) – specjalność prowadzona w jęz. angielskim (S)
 • Materials science examinations (Badania materiałoznawcze) (S)

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny

Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Mechanika i Budowa Maszyn - STUDIA DUALNE

Mechanika i Budowa Maszyn (profil praktyczny) – czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów – w tym od 3 do 6 miesięcy stażu w każdym roku akademickim.

Kandydat na studia przed rekrutacją na uczelni uczestniczy w rekrutacji do firm o profilu związanym z kierunkiem studiów. Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywne ukończenie procesu rekrutacji w firmie i uzyskanie miejsca stażowego na cały okres studiów.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, projektowania i eksploatacji maszyn oraz doboru i technologii kształtowania materiałów. Potrafią stosować nowoczesnych narzędzia informatyczne do modelowania układów i procesów oraz projektowania maszyn. Absolwenci znają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i potrafią zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Posiadają doświadczenie w pracy w przemiele i w realizacji projektów. Poosiadają umiejętności z zakresu stosowania technologii proekologicznych i systemu zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz wielu innych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Grupa firm, która jest zaangażowana w realizację toku studiów, jest dobierana do każdego cyklu studiów przy kolejnych naborach na studia. Student w każdym roku akademickim jest objęty stażem (od 3 do 6 miesięcy). Student jest zatrudniony w danej firmie na okres studiów i zgodnie z rodzajem zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie za pracę. Ponadto około 400 godz. zajęć dydaktycznych w całym toku studiów jest prowadzonych przez osoby ze Środowiska przemysłowego.

Mechanika i Budowa Maszyn

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu metod projektowania, obliczeń inżynierskich, technologii procesów materiałowych, metod badawczych oraz technik informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn. Absolwenci potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, wytrzymałości i doboru materiałów oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, jak również zarządzania procesem projektowym. Posiadają również podstawową wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są z dużym udziałem przemysłu.

Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, np. w biurach konstrukcyjnych, a także związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Specjalności na II stopniu studiów:

 • Projektowanie i eksploatacja maszyn (S, NZ)
 • Modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych (S, NZ)
 • Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (S, NZ)
 • Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych (S, NZ)
 • Projektowanie układów napędowych maszyn górniczych i pojazdów specjalnych – specjalność pod patronatem firmy Rosomak S.A. (S)
 • Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałów metalowych (S, NZ)
 • Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych (S, NZ)
 • Technologie spawalnicze (S, NZ)
 • Technologie odlewnicze (S, NZ)
 • Lightweight structures (Struktury Lekkie) – specjalność w jęz. angielskim pod patronatem Silesian Aviation Cluster (S)

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny

Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Kierunek posiada akredytację z wyróżnieniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Mechatronika

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i sensoryki przemysłowej, a także informatyki i teorii sterowania, niezbędną do projektowania i integrowania specjalistycznych urządzeń, stosowanych w maszynach i pojazdach oraz w aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Potrafią projektować, integrować, wytwarzać, i eksploatować różnego rodzaju maszyny i urządzenia.

Absolwenci kierunku Mechatronika znajdują zatrudnienie w przemiele wytwarzającym układy mechatroniczne, między innymi elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym i obrabiarkowym. Mogą pracować w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych oraz aparatury diagnostycznej. Są również przygotowani do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, a także zarządzania procesami technologicznymi.

Specjalności na II stopniu studiów:

 • Aplikacje napędowe – specjalność pod patronatem firmy SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. (S)
 • Mechatronika pojazdowa – specjalność pod patronatem firmy Dräexlmaier (S)
 • Modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych (S)
 • Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych – specjalność pod patronatem firmy Wielton S.A.(S)
 • Mechatroniczne systemy wytwórcze (S)
 • Mechatroniczne systemy odlewnicze (S)
 • Mechatronic systems engineering (Inżynieria systemów mechatronicznych) – specjalność prowadzona w jęz. angielskim pod patronatem firmy IBS Poland (S)

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny

Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, a także ich technologii wytwarzania. Uzyskując również interdyscyplinarną wiedzę związaną z nanotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów w nanoskali, nanostruktur, nanomateriałów, w tym nanokompozytów i materiałów nanostrukturalnych, urządzeń w nanoskali, stosowanych metod badawczych, procesów i urządzeń stosowanych do produkcji nanomateriałów oraz możliwość jej stosowania w priorytetowych dziedzinach gospodarki Świata, Europy i Polski.

Ze względu na posiadany potencjał naukowy, absolwenci kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych są odpowiednią kadrą do pracy w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach przemysłowych, niemal wszystkich wzrastających sektorów nowoczesnych technologii, związanych między innymi z elektroniką, optoelektroniką, optyką, fotoniką, medycyną i farmacją, ochroną środowiska, przemysłem samochodowym, lotniczym i kosmicznym, maszynowym, włókienniczym i odzieżowym, kosmetycznym, rolniczym i spożywczym. Oprócz tego mogą oni znaleźć zatrudnienie w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej oraz podjąć samodzielna działalność gospodarcza związaną z projektowaniem oraz wytwarzaniem, konkurencyjnych w skali światowej, produktów z zastosowaniem wiedzy nanotechnologicznej.

Profile kształcenia na I stopniu studiów:
• Badania materiałoznawcze (S, NZ)
• Nanotechnologia (S, NZ)

Specjalności na II stopniu studiów:

 • Inżynieria stomatologiczna (S, NZ)
 • Inżynieria warstw i powłok nanostrukturalnych (S, NZ)
 • Inżynieria materiałów nanostrukturalnych (S, NZ)
 • Technologie procesów materiałowych (S)
 • Inżynieria materiałów fotowoltaicznych (S, NZ)
 • Nanostrukturalne materiały polimerowe (S, NZ)
 • Nanostrukturalne materiały kompozytowe (S, NZ)
 • Investigation of nano-structural materials (Badania materiałów nanostrukturalnych) – specjalność prowadzona w jęz. angielskim (S)
 • Materials Processing Technologies (Technologie procesów materiałowych ) – specjalność prowadzona w jęz. angielskim (S, NZ)

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny

Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania: przedsiębiorstwem, produkcją, kadrami, Środowiskiem i jakości. Posiadają umiejętności projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, a takie obiektów i systemów zarządzania. Potrafią takie dobierać i szkolić personel, dokonać analizy i oceny osiąganych wyników, kontroli technicznej, a takie zarządzać kosztami i projektami. Znają również zagadnienia marketingu, logistyki, dystrybucji, zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi.

Absolwenci są przede wszystkim przygotowani do kierowania zespołami ludzkimi w zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości. Znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją w wybranym zakresie, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna i umiejętności organizacyjne.

Specjalności na II stopniu studiów:

 • Organizacja produkcji (S, NZ)
 • Jakość i bezpieczeństwo produkcji (S, NZ)

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny

Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej