Nasze studia, Twój sukces!

Program Corporate Readiness Certificate – spotkanie informacyjne – czwartek 17 stycznia 2019 godz. 15.00 sala 36.

11 stycznia 2019 / Bez kategorii

Program Corporate Readiness Certificate – spotkanie informacyjne dla wszystkich studentów czwartek 17 stycznia 2019 godz. 15.00 sala 36

Ruszyły zapisy do prestiżowego Programu Corporate Readiness Certificate(CRC) !

Biuro Karier Studenckich wspólnie z Accenture, IBM oraz ING Tech Poland zapraszają do udziału w VI edycji programu nauczania dla studentów Corporate Readiness Certificate (CRC). Program to wyjątkowa okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach, poznać nowe obszary działalności biznesowej, aby w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

więcej: http://www.kariera.polsl.pl/rozne/VI_edycja_programu_CRC_2018_2019.pdf

02.01.2019 – Godziny wolne od zajęć

20 grudnia 2018 / Bez kategorii
OGŁOSZENIE
 
Na prośbę Samorządu Studenckiego,  
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów
w dniu 02.01.2019 r. (środa) w godzinach od 08.00 do 20.00.
 
Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ

Wesołych Świąt

19 grudnia 2018 / Bez kategorii

REKRUTACJA na STUDIA DUALNE II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

14 grudnia 2018 / Bez kategorii

REKRUTACJA na STUDIA DUALNE II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

DWUETAPOWA REKRUTACJA

1) Kandydaci proszeni są o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: studia_dualne_RMT@polsl.pl

koniecznie z dopisaniem na końcu treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Dokumenty przyjmowane są od dnia 15.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi. Proponowany termin rozmów w dniu 15.01.2019 r. godz. 9.00.

Kandydaci mogą zaproponować firmę, którą sami znaleźli i mają w tej firmie poświadczenie przyjęcia na staż. Przy czym firma którą proponują kandydaci musi posiadać równorzędnie:

– dla specjalności projektowo-konstrukcyjnej: biuro konstrukcyjne, projektowe, dział symulacji i obliczeń lub dział R&D,

– dla specjalności technologiczno-materiałowej: biuro technologiczne, dział produkcji, wytwarzania lub montażu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2) Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Wydział Mechaniczny Technologiczny
4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. a, c, e, rozporządzenia RODO,
5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmom, z którymi Wydział Mechaniczny Technologiczny ma podpisaną umowę o współpracy w ramach studiów dualnych, co pozwoli pracodawcy na wybór uczestników studiów dualnych,
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, tj. MNiSW i innym (np. organom kontrolnym),
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji oraz okres przewidziany w przepisach o dokumentacji, tj. w przypadku gdy zostanie Pani/Pan studentem studiów dualnych okres przechowywania będzie wynosił 50 lat, a gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y przez okres 6 miesięcy,
9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – z wyjątkiem sytuacji gdy jest to zabronione przepisami prawa (np. obowiązek Uczelni w zakresie prowadzenia dokumentacji studenckiej),
10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
11) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

2) po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, co nastąpi po rozmowach kwalifikacyjnych. Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej

 

Studia dualne II stopnia na kierunku MiBM trwają 3 semestry i kończą się kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

 

Podstawowe informacje o projekcie znajdują się na stornie: dualmech.polsl.pl.

Silesian Greenpower 2018

12 grudnia 2018 / Bez kategorii

Zestawienie osiągnięć w roku 2018

  • 12.05.2018 Kirkistown (Wielka Brytania), „Kirkistown Heat”, I i II miejsce,
  • 2.09.2018 East Fortune (Wielka Brytania), „East Fortune Heat”, I i V miejsce,
  • 9.09.2018 Dunsfold (Wielka Brytania), „Dunsfold Heat”, II i IV miejsce,
  • 16.09.2018 Castle Combe (Wielka Brytania), „Renishaw Castle Combe Heat”, VII miejsce, nagroda Siemens za innowacje zastosowane w bolidzie,
  • 19.09.2018 Aintree (Wielka Brytania), „Aintree Heat”, IV i VI miejsce, nagroda Siemens za aplikację do telemetrii,
  • 29.09.2018 Poznań (Polska), „Tor POZNAŃ ”, Lap Race, I i II miejsce,
  • 30.09.2018 Poznań (Polska), „Tor POZNAŃ ”, I i II miejsce,
  • 5.10.2018 Rockingham (Wielka Brytania) “Lap Race”, miejsca VII i VIII,
  • 6.10.2018 Rockingham (Wielka Brytania) – IV miejsce w klasyfikacji końcowej ligi F24+.