Nasze studia, Twój sukces!

REKRUTACJA na STUDIA DUALNE I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

15 czerwca 2019 / Bez kategorii

TRWA DWUSTOPNIOWA REKRUTACJA

1) Kandydaci proszeni są o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: studia_dualne_RMT@polsl.pl

koniecznie z dopisaniem na końcu treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Dokumenty przyjmowane są od dnia 08.07.2019 r. do dnia 23.08.2019 r.

Kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi. Proponowany termin rozmów w dniu 04.09.2019 r. godz. 9.00.

Kandydaci mogą zaproponować firmę, którą sami znaleźli i mają w tej firmie poświadczenie przyjęcia na staż.

2) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2) Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Wydział Mechaniczny Technologiczny
4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. a, c, e, rozporządzenia RODO,
5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmom, z którymi Wydział Mechaniczny Technologiczny ma podpisaną umowę o współpracy w ramach studiów dualnych, co pozwoli pracodawcy na wybór uczestników studiów dualnych,
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, tj. MNiSW i innym (np. organom kontrolnym),
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji oraz okres przewidziany w przepisach o dokumentacji, tj. w przypadku gdy zostanie Pani/Pan studentem studiów dualnych okres przechowywania będzie wynosił 50 lat, a gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y przez okres 6 miesięcy,
9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – z wyjątkiem sytuacji gdy jest to zabronione przepisami prawa (np. obowiązek Uczelni w zakresie prowadzenia dokumentacji studenckiej),
10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
11) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

3) po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej

 

Studia dualne I stopnia na kierunku MiBM trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim.
W czasie studiów, w każdym roku, studenci przez 6 miesięcy uczęszczają na zajęcia na uczelni i przez 6 miesięcy odbywają płatne staże w przemyśle.
Zajęcia na uczelni odbywają się w miesiącach X-XII (semestr zimowy) oraz III-V (semestr letni).
W miesiącach I-II oraz VI-IX studenci odbywają staże przemysłowe.
Studentom przysługuje urlop oraz ferie zimowe na uczelni.
Po ukończeniu studiów dualnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na dowolnym kierunku.

KOMPOZYTY 2019

11 czerwca 2019 / Bez kategorii

wybór specjalności – studia niestacjonarne I stopnia

10 czerwca 2019 / Bez kategorii

Studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego, studiów niestacjonarnych I stopnia (semestr VI), proszeni są o zgłoszenie się w dniu 14.06.2019 r. (piątek) w sali 36 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
w celu dokonania wyboru specjalności, w zakresie której będzie realizowany projekt inżynierski.

– kierunek Mechanika i Budowa Maszyn o godzinie 15:20
ZMB – Budowa i Eksploatacja Maszyn;
ZMC – Materiały inżynierskie i technologie procesów materiałowych

– kierunek Automatyka i Robotyka o godzinie 15:40
ZAB – Budowa i Eksploatacja Maszyn;
ZMC – Materiały inżynierskie i technologie procesów materiałowych

Obecność obowiązkowa!

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa zaprasza

6 czerwca 2019 / Bez kategorii

godziny wolne od zajęć 06.06.2019

3 czerwca 2019 / Bez kategorii

OGŁOSZENIE

W związku ze świętem Wydziału odbywającym się w dniu 05.06.2019 r. (środa)
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów
w dniu 06.06.2019 r. (czwartek) w godzinach od 08.00 do 11.45.