Nasze studia, Twój sukces!

Mechatronics: Ideas for Industrial Applications” (M:IfIA’2017)

13 września 2017 / Bez kategorii

Dziś, w środę, 13-go września 2017r., o godzinie 10:45, w auli B Centrum Edukacyjno Kongresowego Politechniki Śląskiej rozpocznie się czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mechatronics: Ideas for Industrial Applications” (M:IfIA’2017)).

Tegoroczna edycja konferencji M:IfIA’2017 jest organizowana pod auspicjami Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Po inauguracyjnej sesji plenarnej przewidziana jest możliwość odwiedzenia wybranych laboratoriów mechatroniki Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w tym spotkaniu naukowym.

Dalsza część konferencji odbędzie się w Wiśle – Jaworniku, i będzie trwała do piątku, 15 września.

Ważnym elementem konferencji M:IfIA’2017 będzie prezentacja partnerów przemysłowych Wydziału Mechanicznego Technologicznego, działających w obszarach szeroko rozumianej mechatroniki, polegająca na przygotowaniu w holach Centrum Edukacyjno – Kongresowego oraz hotelu Stok w Wiśle, stoisk, reklamujących działalność firm, a także wystąpień na sesji, pokazujących najciekawsze osiągnięcia, produkty, aplikacje, czy też projekty, związane z przemysłowymi zastosowaniami mechatroniki.

Szczegółowe informacje na temat konferencji M:IfIA’2017 można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mechatronics2017.pl/

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – naprawa Clivet WSAT-XIN 121

22 sierpnia 2017 / Bez kategorii

Zaproszenie do składania ofert

Naprawa układu chłodzenia specjalistycznego stanowiska do badania wpływu warunków procesowych na strukturę i własności nanomateriałów węglowych,  w tym nanorurek i grafenu
– Clivet WSAT-XIN 121

 

Termin składania ofert: 04.09.2017 do godziny 14.00.

Ewentualna wizja lokalna: istnieje możliwość spotkania w dniu 29.08.2017 r. w godzinach 10-15 po wcześniejszym potwierdzeniu terminu lub w innym uzgodnionym z osobą kontaktową.

 

 

Pełna treść ogłoszenia

Formularz oferty

Kontakt:
Janusz Mazurkiewicz
tel: 32 237 14-56 lub 600209864
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Konarskiego 18a
44-100 Gliwice
tel:   (+48) 32 237-16-53
faks: (+48) 32 237-22-81
email: rmt1@polsl.pl

Zaproszenie do składania ofert w projekcie” Innovative Women Entrepreneurs of the Future”

11 sierpnia 2017 / Bez kategorii

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Opracowanie rozdziałów e-booków oraz przeprowadzenie szkoleń w projekcie” Innovative Women Entrepreneurs of the Future” w języku angielskim

 

w projekcie dofinansowanym ze środków: Turkish National Agency
w ramach programu: Erasmus+ Key Action 2 Strategic Partnerships
nr projektu w Politechnice Śląskiej: 10/990/WDP17/0069

 

Pełna treść ogłoszenia

Formularz oferty

Osoba do kontaktów:
dr hab. inż. Wojciech Sitek, tel. 032 237 12 45
e-mail: wojciech.Sitek@polsl.pl

Otwarty nabór partnerów – projekt POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17

10 sierpnia 2017 / Bez kategorii

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.z2016,poz.217,zpóźn.zm.)
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) projektu w konkursie nr

POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17
„Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu”

w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15: „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej−Departament Funduszy Strukturalnych ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pełna treść ogłoszenia

Formularz oferty

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 2017

2 sierpnia 2017 / Bez kategorii

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 2017 na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne wykonane przez studentów i pracowników Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) promującego prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne wykonane w Politechnice Śląskiej, związane tematycznie z działalnością produkcyjną i rozwojową prowadzoną przez firmy grupy FCA działające w Polsce. Konkurs jest realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIAT, grupą FCA oraz trzema uczelniami polskimi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną Bielsko- Biała. Nagrody w konkursie są współfinansowane przez polskie spółki grupy FCA: FCA Poland S.A., FCA Powertrain Sp. z o.o., Magnetti Marelli, Teksid Iron Poland Sp z o.o.

Celem konkursu jest promowanie prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych związanych tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszarów tematycznych powiązanych jak najściślej z tematami podanymi przez firmy grupy FCA działające w Polsce.

Ocena prac złożonych na konkurs będzie uwzględniała zarówno poziom pracy jak i zgodność z tematami podanymi przez firmy z grupy FCA.

Dla autorów wyróżniających się prac polskie spółki grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ufundowały 6 stypendiów. Wnioskodawcą może być autor pracy, jego promotor lub opiekun naukowy. Zgłaszany wniosek wymaga popierającej go uchwały Rady Wydziału.

Termin składania kompletnych wniosków: 30.09.2017 r.

Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe i doktorskie obronione w okresie 1.07.2016 – 18.07.2017 r.

Tematy prac na rok 2017

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, Tel/fax: (32) 237 1944.

Wzór wniosku do konkursu o nagrodę FCA