Nasze studia, Twój sukces!

Stypendia dla studentów – informacje.

21 stycznia 2019 / Bez kategorii

OGŁOSZENIE

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na semestr. Studenci, którzy rozpoczynają studia II-go stopnia winni złożyć kompletny wniosek do Biura Obsługi Studenta ds. socjalno-bytowych (średnia za siódmy semestr), studenci, którzy chcą przedłużyć w/w stypendium składają wniosek o przedłużenie tego stypendium, natomiast studenci semestru trzeciego studiów II-go stopnia składają nowy wniosek ze średnią za I i II semestr. Nowa lista rankingowa będzie utworzona w marcu.

Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – 05.03.2019 r.

Studenci, którzy rozpoczynają studia II-go stopnia i pobierali stypendium socjalne na studiach I-go stopnia winni złożyć kompletny wniosek do Biura Obsługi Studenta ds. socjalno-bytowych.

Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku – do 05.03.2019 r.

Informuję, że od semestru letniego br. aby otrzymać stypendium socjalne od m-ca marca 2019 r. wnioski o przedłużenie stypendium socjalnego należy również składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 05.03.2019 r. W/w wnioski złożone po 5 marca będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej(par.8 pkt 2 i 3) tj. od kwietnia 2019 r. Studenci, którzy mieszkają w akademiku lub na stancji winni dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z akademika lub umowę najmu.

Druki wniosków znajdują się na stronie Wydziału www.mt.polsl.pl w zakładce: Biuro Obsługi Studenta.

Wnioski o stypendia można składać w Biurze Obsługi Studenta od dnia 18.02.2019 r.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM

21 stycznia 2019 / Bez kategorii

Nabór na interdyscyplinarny kierunek NANOTECHNOLOGIA

15 stycznia 2019 / Bez kategorii

Nabór na interdyscyplinarny kierunek

NANOTECHNOLOGIA

realizowany przez siedem Wydziałów Politechniki Śląskiej

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektryczny
 • Instytut Fizyki
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

 

REKRUTACJA

Rekrutacja na kierunek Nanotechnologia prowadzona jest na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Nanotechnologia

 

OPIS KIERUNKU – BROSZURA INFORMACYJNA

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów:1,5roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł:magister inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich, a także ich technologii wytwarzania połączoną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi stosowanymi do symulacji numerycznych zjawisk i procesów w nanotechnologii. Ponadto absolwenci znają zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
 • Absolwenci uzyskują również wiedzę związaną z nanotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów w nanoskali, nanostruktur, nanomateriałów, w tym nanokompozytów i materiałów nanostrukturalnych, urządzeń w nanoskali, stosowanych metod badawczych, procesów i urządzań stosowanych do produkcji nanomateriałów oraz możliwość jej stosowania w priorytetowych dziedzinach gospodarki. Ze względu na posiadany potencjał naukowy, absolwenci kierunku nanotechnologia są odpowiednią kadrą do pracy w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach przemysłowych, wzrastających sektorów nowoczesnych technologii, związanych z elektroniką, optoelektroniką, optyką, fotoniką, medycyną i farmacją, ochroną środowiska, przemysłem samochodowym, lotniczym i kosmicznym, maszynowym, włókienniczym i odzieżowym, kosmetycznym, rolniczym i spożywczym.
 • Prowadzenie zajęć w trybie projektowym oraz indywidualna opieka naukowa nad każdym studentem spowoduje uzyskanie wiedzy umożliwiającej podjęcie pracy nie tylko w przemyśle, ale także w instytucjach naukowo-badawczych czy też ośrodkach badawczo-rozwojowych wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej oraz podjąć samodzielną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wytwarzaniem, konkurencyjnych w skali światowej, produktów z zastosowaniem wiedzy nanotechnologicznej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku nanotechnologia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, w tym:

 • umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata

 1. Weryfikacja dokumentów na podstawie dyplomu inżynierskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kompetencje.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 99 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku są odpłatne.

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

Program Corporate Readiness Certificate – spotkanie informacyjne – czwartek 17 stycznia 2019 godz. 15.00 sala 36.

11 stycznia 2019 / Bez kategorii

Program Corporate Readiness Certificate – spotkanie informacyjne dla wszystkich studentów czwartek 17 stycznia 2019 godz. 15.00 sala 36

Ruszyły zapisy do prestiżowego Programu Corporate Readiness Certificate(CRC) !

Biuro Karier Studenckich wspólnie z Accenture, IBM oraz ING Tech Poland zapraszają do udziału w VI edycji programu nauczania dla studentów Corporate Readiness Certificate (CRC). Program to wyjątkowa okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach, poznać nowe obszary działalności biznesowej, aby w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

więcej: http://www.kariera.polsl.pl/rozne/VI_edycja_programu_CRC_2018_2019.pdf

02.01.2019 – Godziny wolne od zajęć

20 grudnia 2018 / Bez kategorii
OGŁOSZENIE
 
Na prośbę Samorządu Studenckiego,  
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów
w dniu 02.01.2019 r. (środa) w godzinach od 08.00 do 20.00.
 
Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ