Nasze studia, Twój sukces!

REKRUTACJA na STUDIA DUALNE I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

10 maja 2019 / Bez kategorii

DWUSTOPNIOWA REKRUTACJA

1) Kandydaci proszeni są o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: studia_dualne_RMT@polsl.pl

koniecznie z dopisaniem na końcu treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Dokumenty przyjmowane są od dnia 13.05.2019 r. do dnia 14.06.2019 r.

Kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi. Proponowany termin rozmów w dniu 25.06.2019 r. godz. 9.00.

Kandydaci mogą zaproponować firmę, którą sami znaleźli i mają w tej firmie poświadczenie przyjęcia na staż.

2) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2) Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Wydział Mechaniczny Technologiczny
4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. a, c, e, rozporządzenia RODO,
5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmom, z którymi Wydział Mechaniczny Technologiczny ma podpisaną umowę o współpracy w ramach studiów dualnych, co pozwoli pracodawcy na wybór uczestników studiów dualnych,
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, tj. MNiSW i innym (np. organom kontrolnym),
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji oraz okres przewidziany w przepisach o dokumentacji, tj. w przypadku gdy zostanie Pani/Pan studentem studiów dualnych okres przechowywania będzie wynosił 50 lat, a gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y przez okres 6 miesięcy,
9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – z wyjątkiem sytuacji gdy jest to zabronione przepisami prawa (np. obowiązek Uczelni w zakresie prowadzenia dokumentacji studenckiej),
10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
11) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

3) po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej

 

Studia dualne I stopnia na kierunku MiBM trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim.
W czasie studiów, w każdym roku, studenci przez 6 miesięcy uczęszczają na zajęcia na uczelni i przez 6 miesięcy odbywają płatne staże w przemyśle.
Zajęcia na uczelni odbywają się w miesiącach X-XII (semestr zimowy) oraz III-V (semestr letni).
W miesiącach I-II oraz VI-IX studenci odbywają staże przemysłowe.
Studentom przysługuje urlop oraz ferie zimowe na uczelni.
Po ukończeniu studiów dualnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na dowolnym kierunku.

III edycja Indywidualnych Programach Studiów (IPS) realizowanych w formie Project Based Learning (PBL)

2 maja 2019 / Bez kategorii

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu “Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” ogłaszamy nabór na III edycję konkursu na realizację:

Indywidualnych Programów Studiów (IPS) realizowanych w formie Project Based Learning (PBL) – ogłoszenie o naborze w załączeniu.

Edycja ta dedykowana jest dla studentów II stopnia kształcenia, począwszy od studentów, którzy w semestrze zimowym 2019/2020 rozpoczną II semestr studiów. Opiekunami w projektach mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni bądź dydaktyczni Politechniki Śląskiej.

Terminy realizacji poszczególnych działań w ramach III edycji programu podano w „Harmonogramie III edycji IPS  w formie PBL”, który zamieszony został na Platformie Zdalnej Edukacji (PZE) pod adresem:https://platforma.polsl.pl/rr/ w ramach kursu Informacje dla pracowników –> Nowe Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie PBL – III edycja.

Pierwszy etap konkursu to zgłoszenie tematów projektów przez PZE w terminie do 15 maja 2019 roku. Formularz zgłoszenia tematu projektu PBL – III edycja jest dostępny na PZE.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie wspomnianych informacji wśród wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w Państwa Jednostce.

Prosimy także o udzielanie zainteresowanym podstawowych informacji na temat zasad realizacji projektów. Zespół Zarządzania Projektem będzie udzielał odpowiedzi wyłącznie na zagregowane pytania zgłaszane przez Koordynatorów Wydziałowych.

Ogłoszenie o III konkursie

Doktor Honoris Causa Politechniki Opolskiej dla Profesora Eugeniusza Świtońskiego

26 kwietnia 2019 / Bez kategorii

MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2019

2 kwietnia 2019 / Bez kategorii

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2019, która odbędzie się w dniach 13-16 października 2019 roku w Hotelu Villa Verde Congress & SPA w Zawierciu. Konferencja jest współorganizowana przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.

Patronat honorowy:

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej

 

Konferencja MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2019 ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego i przemysłowego, jak również młodej kadry śląskich ośrodków naukowych zajmujących się tematyką dotyczącą technologii materiałowych.

 

STRONA KONFERENCJI: http://mts.polsl.pl/

 

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa wraz z abstraktami: 15.04.2019

Nagroda dla Prof. Andrzeja Buchacza – gratulujemy

28 marca 2019 / Bez kategorii

W dniu 23 marca 2019r. Profesor Andrzej Buchacz otrzymał Honorowe Wyróżnienie Polskiego Lobby Przemysłowego Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz jest wieloletnim naukowym pracownikiem Wydziału, autorem wielu grantów związanych z przemysłem, promotorem licznych prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich, a także członkiem Komisji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, wykonaną i obronioną w krajowej uczelni technicznej, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

GRATULUJEMY!