Nasze studia, Twój sukces!

Zaproszenie do składania ofert w projekcie” Innovative Women Entrepreneurs of the Future”

11 sierpnia 2017 / Bez kategorii

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Opracowanie rozdziałów e-booków oraz przeprowadzenie szkoleń w projekcie” Innovative Women Entrepreneurs of the Future” w języku angielskim

 

w projekcie dofinansowanym ze środków: Turkish National Agency
w ramach programu: Erasmus+ Key Action 2 Strategic Partnerships
nr projektu w Politechnice Śląskiej: 10/990/WDP17/0069

 

Pełna treść ogłoszenia

Formularz oferty

Osoba do kontaktów:
dr hab. inż. Wojciech Sitek, tel. 032 237 12 45
e-mail: wojciech.Sitek@polsl.pl

Otwarty nabór partnerów – projekt POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17

10 sierpnia 2017 / Bez kategorii

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.z2016,poz.217,zpóźn.zm.)
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) projektu w konkursie nr

POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17
„Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu”

w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15: „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej−Departament Funduszy Strukturalnych ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pełna treść ogłoszenia

Formularz oferty

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 2017

2 sierpnia 2017 / Bez kategorii

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 2017 na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne wykonane przez studentów i pracowników Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) promującego prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne wykonane w Politechnice Śląskiej, związane tematycznie z działalnością produkcyjną i rozwojową prowadzoną przez firmy grupy FCA działające w Polsce. Konkurs jest realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIAT, grupą FCA oraz trzema uczelniami polskimi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną Bielsko- Biała. Nagrody w konkursie są współfinansowane przez polskie spółki grupy FCA: FCA Poland S.A., FCA Powertrain Sp. z o.o., Magnetti Marelli, Teksid Iron Poland Sp z o.o.

Celem konkursu jest promowanie prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych związanych tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszarów tematycznych powiązanych jak najściślej z tematami podanymi przez firmy grupy FCA działające w Polsce.

Ocena prac złożonych na konkurs będzie uwzględniała zarówno poziom pracy jak i zgodność z tematami podanymi przez firmy z grupy FCA.

Dla autorów wyróżniających się prac polskie spółki grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ufundowały 6 stypendiów. Wnioskodawcą może być autor pracy, jego promotor lub opiekun naukowy. Zgłaszany wniosek wymaga popierającej go uchwały Rady Wydziału.

Termin składania kompletnych wniosków: 30.09.2017 r.

Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe i doktorskie obronione w okresie 1.07.2016 – 18.07.2017 r.

Tematy prac na rok 2017

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, Tel/fax: (32) 237 1944.

Wzór wniosku do konkursu o nagrodę FCA

stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

1 sierpnia 2017 / Bez kategorii

Studenci zainteresowani ubieganiem się o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 proszeni są o zapoznanie się z tym wpisem:

http://mt.polsl.pl/kafelka/stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/

 

Trwają prace Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

12 lipca 2017 / Bez kategorii