Nasze studia, Twój sukces!

Panel ogólnouczelniany PBL V edycja 12 maja 2020 roku

11 maja 2020 / Bez kategorii

Zaproszenie dla Studentów Wydziału na Panel ogólnouczelniany PBL V edycja 12 maja 2020 roku

Serdecznie zapraszamy na ogólnouczelniany e-panel dyskusyjny PBL organizowany w ramach V edycji konkursu na „Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Based Learning” w ramach projektu “Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, który odbędzie się 12 maja 2020 roku o godzinie 14:00 za pośrednictwem komunikatora Zoo.us. Link do spotkania: https://zoom.us/j/95738281979 (meeting ID: 957 3828 1979). Przewidywany czas spotkania: 2 h.

W ramach panelu zaprezentowane zostaną podstawowe informacje o konkursie oraz tematy projektów PBL zgłoszone do V edycji konkursu, która będzie obejmować semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. Projekty w tej edycji będą realizowane przez studentów II stopnia kształcenia pod przewodnictwem opiekuna głównego i dwóch opiekunów pomocniczych.

Łącznie do tej edycji konkursu zgłoszono 37 tematów, na podstawie których został zredagowany Informator o zgłoszonych tematach projektów PBL_V edycja. Jest on również dostępny zarówno dla pracowników, jak i dla studentów na Platformie Zdalnej Edukacji pod adresem https://platforma.polsl.pl/rr/ (kursy: Informacje dla pracowników, Informacje dla studentów).

Świąteczne życzenia Wielkanocne 2020

9 kwietnia 2020 / Bez kategorii

Biuro Dziekana życzy Wesołych Świąt

9 kwietnia 2020 / Bez kategorii

Z wielkim żalem żegnamy Doc. dr inż. Romana Bąka.

6 kwietnia 2020 / Bez kategorii

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4.04.2020 r. zmarł wieloletni Pracownik Wydziału Mechanicznego Technoologicznego Docent Roman Bąk

Doc. Dr inż. Roman BK

Roman Bąk urodził się 14 kwietnia 1933 r w Kielcach.

Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 1952-1959, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera mechaniki i został asystentem, a później starszym asystentem w Katedrze Mechaniki Technicznej.

W 1966 roku obronił prace doktorską na temat „Dekohezja zmęczeniowa konstrukcyjnych stali bainitycznych” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, w następstwie, czego mianowano go adiunktem.

W 1970 roku Roman Bąk otrzymał nominację na stanowisko docenta.

Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji organizacyjnych, m.in. Prodziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Pol. Sl., Dyrektora Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej (1977-1981), p.o. Prorektora, a później Prorektora ds. Nauczania i Wychowania Politechniki Śląskiej (1977-1978).

Doc. dr inż. Roman Bąk był wybitnym specjalistą w zakresie rozwiązania problemów naukowo-technicznych, dotyczących wytrzymałości i trwałości elementów maszyn, za pomocą najnowszych metod naukowych, a zwłaszcza zastosowań metod komputerowych w analizie i projektowaniu kół kolejowych zestawów kołowych.

Był autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym 3 książek oraz kierownikiem kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych.

W roku 1984 przeniósł się na Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki Instytutu Transportu Politechniki Śląskiej i pracował do czasu przejścia na emeryturę. Po przejściu na emeryturę w roku 1998 Doc. Roman Bąk został zatrudniony na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Katedrze Podstaw Systemów Technicznych.

 

Swoje kilkudziesięcioletnie doświadczenie programowo-metodyczne podsumował i utrwalił opracowując kilka skryptów uczelnianych oraz trzy podręczniki akademickie

 

Był przez kilka kadencji członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, najpierw jako przedstawiciel adiunktów i asystentów (1968/69 i 69/70), następnie jako Zastępca oraz Prorektor ds. Nauczania i Wychowania (1972-1978) i Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Mechaniki i PKM (1977-1981), i jako przedstawiciel Rady Naukowej Instytutu Transportu (kierunkowego) (1985-1990).

Otrzymał łącznie 32 Nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne.

W roku 1977 został uhonorowany Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.

W roku 2002 został uhonorowany Nagrodą Zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo podręcznika akademickiego: R. Bąk, T. Burczyński: „Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego.” WNT Warszawa 2001.

Był wybitnym dydaktykiem i laureatem „Srebrnej Kredy” w konkursie na najlepszego nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej.

Otrzymał wiele ozdznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi. 1975r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 1985 r. oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. 2003 r.

 

 

Z wielkim żalem żegnamy Doc.dr inż. Romana Bąka.

Dziekan i Wspólnota Akademicka Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Ważna wiadomość – Important news

19 marca 2020 / Bez kategorii

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

 

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora Politechniki Śląskiej okres realizacji zajęć dydaktycznych za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji https://platforma.polsl.pl/rmt/ (w trybie zdalnym) został wydłużony do dnia 30.04.2020.

 

Ze względu na specyfikę naszego Wydziału, na którym wiele zajęć wymaga Państwa obecności w laboratoriach i warsztatach, nie wszystkie zajęcia będą mogły być realizowane w tym trybie. Od dnia 16.03.2020 przestał obowiązywać rozkład zajęć na bieżący semestr. Zaleca się, aby zajęcia, które mogą być realizowane poprzez PZE były zblokowane i były realizowane w innych, uzgodnionych terminach. W wielu przypadkach otrzymają Państwo materiały do samodzielnej nauki. Pozwoli to Państwu na szybsze zaliczenie pewnych partii materiału i na uniknięcie wydłużenia semestru na miesiące wakacyjne. Po przywróceniu regularnego trybu prowadzenia zajęć, będą Państwo uczestniczyli w tych zajęciach (będą one także zblokowane), które wymagają obecności w laboratoriach i na Uczelni.

 

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu Studentom i Pracownikom za ogromne zaangażowanie w realizację zajęć za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji i potraktowanie otrzymywanych zaleceń bardzo odpowiedzialnie.

 

Staramy się monitorować na bieżąco proces zdalnej edukacji i usprawniać jego przebieg. Bardzo proszę Państwa Starostów o stały kontakt z prowadzącymi w celu określania terminów realizacji poszczególnych kursów, sposobu zaliczania, terminów konsultacji oraz terminów zaliczania.

 

Proszę o regularne sprawdzanie informacji na stronach Politechniki Śląskiej i Wydziału MT. Będziemy Państwa informować o zajęciach w bieżącym semestrze. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z Wydziałem MT.

 

Życzę Państwu owocnej nauki oraz dużo zdrowia.

 

 

Z poważaniem

 

Anna Timofiejczuk

Dziekan

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska

anna.timofiejczuk@polsl.pl

 

======================================================================

 

Dear Sir or Madam,

Dear Students,

 

According to the newest regulations established the Rector of the Silesian University of Technology, the period of didactics using the Distant Learning Platform (DLP) https://platforma.polsl.pl/rmt/ (in remote mode) has been extended until 30.04.2020.

 

Due to the specifics of our Faculty, where many classes require your presence in laboratories and workshops, not all classes will be able to be carried out in this mode. The timetable for the current semester has been cancelled from 16/03/2020. It is recommended that classes that can be implemented through DLP are blocked and carried out at other agreed times. In many cases, you will receive self-study materials. This will allow you to pass certain parts of material faster and to avoid extending the semester for holiday months. After restoring the regular mode of conducting classes, you will participate in these classes (they will also be blocked), which require attendance in laboratories and at the University.

 

I would like to thank all of you Students and Employees for their great commitment to the implementation of the classes using DLP and treating the received recommendations very responsibly.

 

We try to monitor the remote education process and improve it as quickly as possible. I kindly ask Students to contact the teachers in order to determine the deadlines for the implementation of individual courses, the method of passing, consultation dates and dates of test and exams.

 

I kindly ask for regular checking the information on the websites of the Silesian University of Technology and the Faculty of Mechanical Engineering. We will inform you about classes in the current semester. If you have any questions or concerns, please contact the Faculty of ME.

 

I wish you fruitful learning and a lot of health.

 

 

Sincerely

 

Anna Timofiejczuk

Dean

Faculty of Mechanical Engineering

The Silesian University of Technology

anna.timofiejczuk@polsl.pl