Nasze studia, Twój sukces!

UWAGA STUDENCI SEMESTRU DYPLOMOWEGO

23 września 2020 / Bez kategorii

UWAGA STUDENCI SEMESTRU DYPLOMOWEGO!

Zgodnie z uchwałą nr 75/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 13 lipca 2020 r., z dniem 1 października 2020 r., następuje zmiana wzorów dyplomów ukończenia studiów (bez fotografii).

Studenci, którzy przystąpią do egzaminu dyplomowego od dnia 1 października 2020 r., proszeni są o nierobienie zdjęć do dyplomu.

Studenci, którzy przystąpią do obrony przed dniem 1 października 2020 r., otrzymują dyplom na dotychczasowych zasadach (ze zdjęciem).

Opłaty za wydanie dyplomu pozostają bez zmian.

 

Biuro Obsługi Studentów – nieczynne.

21 września 2020 / Bez kategorii

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniem bezpośrednim z zakresu obsługi
Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów USOS
w terminach: 22.09.2020 , 25.09.2020 i 29.09.2020,
Biuro Obsługi Studentów BOS8 w tych dniach będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

STUDIA DUALNE I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – REKRUTACJA

28 lipca 2020 / Bez kategorii

TRWA DWUSTOPNIOWA REKRUTACJA

1) Kandydaci proszeni są o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: studia_dualne_RMT@polsl.pl

koniecznie z dopisaniem na końcu treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Dokumenty przyjmowane są od dnia 29.06.2020 r. do dnia 29.07.2020 r.

Kandydaci otrzymają zestawienie partnerów przemysłowych, którzy zdeklarowali chęć udział w realizacji studiów dualnych.

W obecnej sytuacji rozmowy kwalifikacyjne odbędą się bezpośrednio w siedzibach firm lub on-line.

Kandydaci mogą zaproponować firmę, którą sami znaleźli i mają w tej firmie poświadczenie przyjęcia na staż.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2) Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Wydział Mechaniczny Technologiczny
4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. a, c, e, rozporządzenia RODO,
5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmom, z którymi Wydział Mechaniczny Technologiczny ma podpisaną umowę o współpracy w ramach studiów dualnych, co pozwoli pracodawcy na wybór uczestników studiów dualnych,
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, tj. MNiSW i innym (np. organom kontrolnym),
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji oraz okres przewidziany w przepisach o dokumentacji, tj. w przypadku gdy zostanie Pani/Pan studentem studiów dualnych okres przechowywania będzie wynosił 50 lat, a gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y przez okres 6 miesięcy,
9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – z wyjątkiem sytuacji gdy jest to zabronione przepisami prawa (np. obowiązek Uczelni w zakresie prowadzenia dokumentacji studenckiej),
10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
11) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

2) po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, co nastąpi po rozmowach kwalifikacyjnych. Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej

 

 

======================================================================================

Studia dualne I stopnia na kierunku MiBM trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim.
W czasie studiów, w każdym roku, studenci przez 6 miesięcy uczęszczają na zajęcia na uczelni i przez 6 miesięcy odbywają płatne staże w przemyśle.
Zajęcia na uczelni odbywają się w miesiącach X-XII (semestr zimowy) oraz III-V (semestr letni).
W miesiącach I-II oraz VI-IX studenci odbywają staże przemysłowe.
Studentom przysługuje urlop oraz ferie zimowe na uczelni.
Po ukończeniu studiów dualnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na dowolnym kierunku.

Praktyki w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.

27 lipca 2020 / Bez kategorii

Ogłoszenie dotyczące praktyk studenckich

8 czerwca 2020 / Bez kategorii

Ogłoszenie dotyczące praktyk studenckich

dotyczy Studentów, dla których miejscem studiowania
jest Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

Szanowni Studenci,

 

Uprzejmie proszę o kontakt z kierunkowymi koordynatorami praktyk studenckich. W załączonym pliku oznaczono koordynatorów z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Koordynatorzy przesłali Państwu dane kontaktowe, a także zamieścili odpowiednie informacje na Platformie Zdalnej Edukacji.

Uprzejmie proszę także o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi praktyk (wyciąg z zarządzenia 104/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2020 r.). W tekście tym znajdują się wytyczne dotyczące sytuacji braku możliwości znalezienia przez Studenta zakładu pracy. Zgodnie z wytycznymi, proszę o utworzenie grup studentów (4-5 osobowych), dla których zorganizujemy zajęcia w formie PBL (projekty).

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają kierunkowi koordynatorzy praktyk i Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, pełnomocnik rektora ds. studenckich Prof. Waldemar Kwaśny.

 

Pozdrawiam i życzę Państwu wszystkiego dobrego
Anna Timofiejczuk
Dziekan
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska

 

Opiekunowie Praktyk

Wytyczne dotyczące praktyk